Så behandlas personuppgifter

I Skara stifts verksamhet förekommer ofta behandling av personuppgifter. Vår ambition är att sköta detta med respekt för varje individ.

Det innebär inte bara att vi har ambitionen att följa gällande lagstiftning utan också att vi har egna riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas i enlighet med Svenska kyrkans värdegrund om varje människas värde.

På ett antal sidor kan du läsa om hur vi hantera personuppgifter i olika sammanhang. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig, antingen till stiftskansliet eller till vårt dataskyddsombud. Adressen finns längst ner på denna sida.

Personuppgifter i e-post

Så här behandlas personuppgifter när du skickar e-post till Skara stiftsorganisation.

Personuppgifter i bild- och filmmaterial

Så här hanteras foto- och filmmaterial på Skara stiftskansli.

Personuppgifter på sociala medier

Så här behandlas dina personuppgifter när du kommunicerar med Skara stiftsorganisation på sociala medier.

Personuppgifter i offentliga handlingar

Information om sekretessprövning och utlämnande av handlingar hos Svenska kyrkan

Personuppgifter vid rekrytering

Så här behandlas dina personuppgifter om du söker en tjänst på Skara stiftskansli eller angetts som referens i en sådan rekryteringsprocess.

Personuppgifter vid fondansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Skara stift.

Personuppgifter vid kursanmälan

Så här behandlas dina personuppgifter om du anmäler dig till en kurs som Skara stift anordnar.

Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Så här behandlas personuppgifter när du tar emot nyhetsbrev från oss. Det gäller exempelvis nyhetsbreven På gång och Aktuellt ideellt.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
     

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Behandling som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Skara.stift@svenskakyrkan.se.

Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskyddsförordningen:
Gabriel Axelsson, Xeeda
E-post: dso@xeeda.se
Telefon: 070-268 89 27