Foto: shutterstock.com

Programmets teologi

Kristen tro och Mänskliga rättigheter. Hur hänger det ihop? Med avstamp i vardagliga exempel har programmets teologi skrivits fram. Texten utgår ifrån Trosbekännelsen, ett mycket användbart teologiskt redskap.

Programmets teologiska texter arbetas kontinuerligt fram. I september 2020 är den första versionen av det längre textdokumentet färdigt. Det finns att läsa här: 

Teologi och mänskliga rättigheter- ett samtalsdokument inom programmet Social hållbarhet fokus tillit och demokrati

Arbetsprocess (delvis ur textens inledning) 
Texten har vuxit fram genom att tre präster och teologer från tre stift har samlat in församlingsmedarbetares erfarenhet av samt trosmotiv för att arbeta med människor i utsatthet i vårt samhälle. Dessa erfarenheter och trosmotiv har sedan fått möta material från andra källor i Bibeln, kyrkohistorien och i nutid.

Detta sätt att arbeta kan sägas likna befrielseteologisk metod, där man utgår från erfarenheter och sedan låter Bibeln och traditionen hjälpa till i tolkningen av dessa erfarenheter, för att detta till sist ska leda till handling. I texten har citat från församlingsmedarbetarna tagits med, bland annat för att visa att dokumentet utgår från kyrkans aktuella erfarenheter och för att formulerandet av kyrkans teologi och tro är ett pågående skeende som varje kristen är en del av.

Författare
Dokumentet har utarbetats av tre stiftsmedarbetare: Pernilla Myrelid (Linköping), Peter Hjort (Lund) och Henrik Frykberg, (Göteborg) som varit huvudförfattare. Under processen har dessutom programmets Operativa grupp, där medarbetare från samtliga samverkande stift ingår, kontinuerligt gett input.  

Samtalshandledning
Texten kan tjäna som underlag för samtal om kristen tro och demokratifrågor. En samtalshandledning är under utarbetande.