Foto: pixabay.com

Omvärldsbeskrivning

Omvärldsbeskrivningen berättar om befolkningsstruktur, åldersfördelning, större arbetsplatser, institutioner som sjukhus, servicehus och skolor, föreningsliv, vägar och järnvägar, in- och utpendling mm. Omvärldsbeskrivningen berättar också om aktuella frågor, orosmoln och trender som påverkar vardag och livsstil hos människor som bor och vistas i församlingen.

Vad är en omvärldsbeskrivning?

Omvärldsbeskrivningen berättar om befolkningsstruktur, åldersfördelning, större arbetsplatser, institutioner som sjukhus, servicehus och skolor, föreningsliv, vägar och järnvägar, in- och utpendling mm. Omvärldsbeskrivningen berättar också om aktuella frågor, orosmoln och trender som påverkar vardag och livsstil hos människor som bor och vistas i församlingen. 

En beskrivning av hur det ser ut i det lokala sammanhanget

Omvärldsbeskrivningen är neutral, ett konstaterande om hur det ser ut i det lokala sammanhanget. Har man till exempel konfirmander som sitt utvecklingsområde behöver det finnas en beskrivning över ungdomars situation i det lokala sammanhanget. Vad är utmärkande för just er församling?  Är det turistströmmar, många barnfamiljer, inflyttningsbygd o.s.v.? 

”Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.”  

2 kap 1 § kyrkoordningen. Om det inom församlingen ligger ett sjukhus, en skola, arbetsplatser eller andra institutioner där människor från andra församlingar vistas delar av dygnet eller säsongvis har församlingen ansvar för den kyrkliga verksamheten där, så lyft upp dessa särskilt i omvärldsbeskrivningen.  

Hur gör man en omvärldsbeskrivning?

Starta med en kartläggning och fundera på vilken statistik som är relevant för pastoratet/församlingen. Viktigt är att tänka in barnens situation redan här så att barnens perspektiv tydligt synliggörs i alla församlingsinstruktionens delar och också blir ett bra underlag till barnkonsekvensanalysen. Se också över vilka frågor som behöver besvaras för att ha underlag till er FIN men samtidigt för er kommande lokalförsörjningsplan och riktlinjerna till begravningsverksamheten. Nedan finns förslag på relevanta frågor för de olika planerna och riktlinjerna. Eftersom kunskap om det lokala sammanhanget behövs både till församlingsinstruktion, barnkonsekvensanalys, lokalförsörjningsplan och riktlinjer för begravningsverksamheten så kan mycket tid sparas.  

Ta kontakt med folkhälsostrategen i kommunen så får ni  hjälp med kartläggningen t.ex. aktuell statistik och ett samtal om nuläget. 

Gör detta under församlingsinstruktionsåret och använd sedan relevant insamlat material inför skrivandet av de olika dokumenten.  
Beskriv den värld pastoratet/församlingen befinner sig i.
Vilka människor finns på orten och i bygden?  
Vilka livssituationer och förutsättningar att leva finns här? 
Fundera över vad som håller människor vakna om natten? 

Titta till exempel på:

 • Folkmängd och åldersstrukturer, in- och utflyttning
 • Invandring, språkminoriteter, olika religioner
 • Arbetsplatser, arbetslöshet
 • Boendemiljöer
 • Socioekonomiska situationen
 • Turism, sommarboende
 • Institutioner, skolor, sjukhus, fängelser…
 • Kultur, föreningsliv
 • Det lokala näringslivets gestalt och utveckling
 • Särskilda händelser som påverkar orten/bygden

Inför barnkonsekvensanalysen behövs kunskap om barns och ungas situation. Det kan handla om ekonomi, hälsa, utbildning, trygghet, delaktighet och stöd och skydd.
Vissa frågor från omvärldsbeskrivningen kan också vara användbara i arbetet med riktlinjerna för begravningsverksamheten. (Mer information om detta kommer allt eftersom.) ​

Mät din församling

Ett 40-tal församlingar i Svenska kyrkan har tillsammans med Kyrkokansliet och Novus tagit fram en församlings/pastoratsundersökning. Den handlar bland annat om vad församlingsbornas kunskap och attityd till verksamheten, engagemang, lokal synlighet, kommunikation - med möjlighet till egna tilläggsfrågor. Det man vill ta reda på är vilken roll människor vill att församlingen har, hur kommunikationen fungerar och hur man kan utveckla verksamheten för framtiden. Du som har inloggning till Kornet kan läsa mer om Mät din församling

 

Skärmdump på Kornet

Några faktorer som påverkar lokalförsörjningsplanen

Planerat bostadsbyggande och förändringar i den kommunala servicen
Bostadsbyggandet och placeringen av skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och annan samhällsservice är exempel på förhållanden som påverkar hur människor rör sig i samhället.
Uppgifter om planerat bostadsbyggande finns bland annat i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. Kommunernas översiktsplan brukar omfatta ett 10-tal år framåt i tiden och ger en bra bild på vilka bostadsområden som ska utvecklas osv.  ​

Demografiska förändringar
Undersök befolkningsutvecklingen/befolkningsprognoser och den förväntade medlemsutvecklingen i församlingen eller pastoratet. Ofta kan kommunen ge information om i vilka områden som befolkningen ökar eller minskar och i vilka åldersgrupper. Dessa förändringar kan ha betydelse för både församlingens eller pastoratets ekonomi och verksamhetsplanering. 

Arbetsmarknad och infrastruktur

 • Vilka är de viktigaste arbetsgivarna? Kommer det att finnas fler eller färre arbetstillfällen i regionen?

 • Sker det av in- eller utpendling för att arbeta i församlingen eller pastoratet.

 • Pendling och långa resvägar kan påverka möjligheterna att engagera sig i församlingslivet.

 • Förändringar i kollektivtrafiken och vägnätet ha betydelse för möjligheter att ta sig till kyrkan eller församlingshemmet, hur är fastighetsbeståndets lokalisering.

 • Hur utvecklingen av kollektivtrafik, infrastruktur och näringsliv kan ofta hittas på regionerna/kommunernas hemsidor.   ·  

 • Uppgifter om utvecklingen på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen kan hämtas från SCB, Konjunkturinstitutet, med flera.  ​

Andra exempel på faktorer som direkt eller indirekt påverkar lokalförsörjningen 

 • Andra politiska beslut

 • Lagar och myndighetskrav (Förändringar i dessa regelverk kan leda till ombyggnader och anpassningar i fastigheterna som behöver tas med i lokalförsörjningsplanens åtgärdsplan).

 • Tillgång till skolor och utbildningar

 • Tillgång till idrott och kultur

 • Socioekonomiska förhållanden

 • Värderingar och livsstilar

 • Teknisk utveckling

 • Miljö- och klimatförändringar

 • Demografiska förändringar

 • Socioekonomiska förhållanden

 • Värderingar och livsstilar ​​

Tips på länkar specifikt om lokalförsörjningsplan finns i listan på länkar kring kartläggning inför omvärldsbeskrivning.    

Förutom statistik, forskning och trender kan samtal med andra trossamfund, kommun, föreningar med flera vara viktig för att kunna bestämma vilken riktning församlingen ska ta i framtiden. Det ger kännedom om hur människor lever och verkar i det område där församlingen finns.  
När ni samlat in uppgifter genom statistiska uppgifter och det gemensamma samtalet om församlingens omvärld växer det fram en bild av det sammanhang i vilket församlingen befinner sig.  Omvärldsbeskrivningen i församlingsinstruktionen ska inte innehålla en full kartläggning av er kommun utan istället ska ni välja ut delar som är relevanta för pastoratet/församlingen och som ni har hänvisat till i t.ex. i omvärldsanalysen eller som påverkat valen av utvecklingsområden. Övrigt insamlat material kan däremot användas till arbetet med lokalförsörjningsplanen eller som kunskapsbank inför olika beslut och prioriteringar. 

Tips

Det är lätt att omvärldsbeskrivningen bara blir statistik så glöm inte att lyft in mjuka värden t.ex. från samtal, frågor eller workshops. Två metoder kan vara att prata om vad som oroar och engagerar genom att ställa frågan: Vad håller dig vaken om natten? men också workshopen om Livshändelser där man kan se vad olika åldersgrupper står i är bra för att få syn på vad som rör sig i människors liv.

Workshop om livshändelser

​​Ge församlingsråden uppdraget att arbeta med faktainsamling till delar av omvärldsbeskrivningen utifrån vissa givna frågor om det lokala sammanhanget. Efter det kan de samtala om vad de ser för utmaningar och möjligheter utifrån denna fakta.    

Förslag på länkar som stöd för faktainsamlingen/kartläggningen ​

Läs också

Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen ska bidra till de strategiska beslut, den målinriktning, de prioriteringar och visioner som ska styra utformningen av det pastorala programmet och valet av utvecklingsområdena.