Foto: NASA/Unsplash

Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen ska bidra till de strategiska beslut, den målinriktning, de prioriteringar och visioner som ska styra utformningen av det pastorala programmet och valet av utvecklingsområdena.

Vad är en omvärldsanalys?

Utifrån insamling av kunskap och statistik som är gjord är det dags att fundera vidare på vilka utmaningar och möjligheter som finns för pastoratet/församlingen framåt. Att göra en omvärldsanalys är att dra slutsatser utifrån insamlad fakta och försöka besvara frågan:  ”Vad betyder det att vara kyrka just här”?

Omvärldsanalysen ska bidra till de strategiska beslut, den målinriktning, de prioriteringar och visioner som ska styra utformningen av det pastorala programmet och valet av utvecklingsområdena.  

Hur gör man en omvärldsanalays?

Låt många olika personer titta på allt insamlat material. Vad ser ni?
Hur påverkar olika samhällsförändringar pastoratets/församlingens arbete på fem års sikt respektive tio års sikt?

Vilka prioriteringar utifrån dessa förändringar behöver även vara utgångspunkt för lokalförsörjningsplanen? Inom vilka områden behöver pastoratets/församlingen utvecklas eller förändras? På vilket sätt påverkar barns situation församlingsarbetet?  Vad betyder det att vara kyrka just här? Vad får detta för konsekvenser?  
På vilket sätt är kyrkan närvarande i det samhälle hon är en del av? 

En förutsättning är att analysen av världen vi lever i också görs ur ett barnperspektiv.  Sammanfatta med några tydliga punkter vad omvärldsbeskrivningen visar på för utmaningar och möjligheter och hur det påverkar kyrkan framåt och skriv ner dessa under rubriken omvärldsanalys. 

Exempel 1. Om det i omvärldsbeskrivningen framgår att ett nytt bostadsområde planeras, där främst barnfamiljer kommer att bo - vilka konsekvenser (utmaningar och möjligheter) får det för pastoratet/församlingen vad gäller kommunikation, verksamhetsinriktning, prioriteringar?

Exempel 2. Om det i omvärldsbeskrivningen framgår att många ensamstående med barn lever i utsatthet både ekonomiskt och psykiskt - hur påverkar (Utmaningar, möjligheter) det pastoratets/församlingens arbete framåt? Vilka satsningar och prioriteringar behöver göras? 

Gå på liknande sätt igenom hela omvärldsbeskrivningen för att analysera vad det innebär för riktningsförändringar för församlingen framåt.  Detta blir sedan grunden i pastoratets/församlingens pastorala program då frågorna i omvärldsanalysen besvaras och konkretiseras. 

Läs också

Omvärldsbeskrivning

Omvärldsbeskrivningen berättar om befolkningsstruktur, åldersfördelning, större arbetsplatser, institutioner som sjukhus, servicehus och skolor, föreningsliv, vägar och järnvägar, in- och utpendling mm. Omvärldsbeskrivningen berättar också om aktuella frågor, orosmoln och trender som påverkar vardag och livsstil hos människor som bor och vistas i församlingen.