Foto: pixabay.com

Om skrivprocessen

En församlingsinstruktion kan inte formuleras på kammaren av en person. Om arbetsgruppen tillsammans arbetar med insamlat material kan skrivandet fördelas mellan olika personer. Då blir arbetet enklare och mer lustfyllt och gruppen kan hjälpa och inspirera varandra.

Läs sedan varandras förslag på texter och ge synpunkter i arbetsgruppen och låt sedan gärna fler personer läsa förslaget och komma med sina synpunkter. Skicka också in era texter till FIN-teamet för att få kommentarer vid tre tillfällen. FIN-teamet träffar gärna FIN-arbetsgruppen för ett digitalt samtal innan eller efter första texterna skickas in.

När texter börjar ta form utse någon att gå igenom texten och byt ut vi och dom, ni och er i största möjliga mån. Om "viet" behålls se till att det är tydligt vilka vi är. Detta gör texten inkluderande och tydlig. När ordet vi skrivs menas inte alltid pastoratet/församlingen utan ibland är det anställda, ibland är det församlingsbor som deltar i verksamhet, gudstjänstliv osv. Om församlingsinstruktionen ska bli ett måldokument måste alla som läser känna sig inkluderade. Dessutom blir texten mer intressant och läsvänlig.​

Se också över alla delar så de hänger ihop innan dokumentet lämnas för layout. Det är viktigt att några får uppdraget att titta på texterna och valda bilder utifrån olika perspektiv t.ex. barnets, Svenska Kyrkans Unga, vi och dom, kyrkiska ord, ideella, HBTQI för att säkerställa att församlingsinstruktionen blir så inkluderande som möjligt.

Tänk på att inte skriva för mångordigt. Svårt att begränsa sig men viktigt om den ska bli läst och använd. Domkapitlets riktlinjer skriver att församlingsinstruktionen bör begränsas till 10 sidor, t.ex. 1 sida teologisk grundsyn, 2 sidor omvärldsbeskrivning, 1 sida omvärldsanalys, ½ sida sammanfattning av BKA, 4 sidor pastoralt program inkl. DK:s regler och 1 sida utvecklingsområden. Men hellre fler sidor som är layoutade med bilder och lättläst än exakt 10 sidor.​

En bild säger mer än tusen ord och med rätt bild förstärks texten. Med fel bild kan texten få motsatt effekt t.ex. om vi pratar om ett mångkulturellt och välkomnande pastorat och bara har bilder på blonda människor så motsäger bild och text varandra.   

Det finns till sist en checklista som ni med fördel kan kolla igenom för att säkerställa att alla de delar är på plats.
Checklista

Förslag till församlingsinstruktion

Innan församlingsinstruktion godkänns ska den återigen samtalas om. Det är t.ex. viktigt att församlingsråden har fått läsa och tycka till för att kunna känna igen och identifiera sig med det inlämnade förslaget. När den sedan är klar skickas den in en sista gång till FIN-teamet för att säkerställa att den även är klar för beslut. Efter det är det dags för kyrkorådet att besluta om att lämna den vidare till kyrkofullmäktige för godkännande.

Det är kyrkofullmäktige och kyrkoherden som var för sig godkänner församlingsinstruktionen, och därmed skriver under originalet som skickas in till domkapitlet för utfärdande. 

Utse en arbetsgrupp

Låt kyrkorådet utse eller uppmana åt kyrkoherden att utse en FIN- arbetsgrupp med olika kompetenser för att leda processen och fördela arbetet.

Utvärdering av nuvarande församlingsinstruktion

När tidsplanen är klar är det dags att utvärdera nuvarande församlingsinstruktion.

Samtala och samla in

En församlingsinstruktion kan bara bli ett levande dokument om det bollas och samtalas om med många inblandade. Så det är viktigt att börja med att prata församlingsinstruktion (FIN).

När församlingsinstruktionen är klar

När församlingsinstruktionen är klar, kolla checklistan så att allt är med! När den sedan har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.