Foto: Birgit Kullingsjö

Nyvalda stiftsfullmäktige i Skara stift sammanträdde

Nyvalda stiftsfullmäktige för perioden 2022-2025 sammanträdde på Flämslätt stifts- och kursgård torsdag 16 december. Det var ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare som närvarade på plats på Flämslätt. Övriga ersättare hade möjlighet att närvara via länk.

Stiftsfullmäktige valde ett nytt presidium för den nya mandatperioden och till ordförande valdes Jan Wahn. Till förste vice ordförande valdes Sebastian Ekeroth Clausson och till andre vice ordförande valdes Karin Enerbäck

Stiftsfullmäktige fattade beslut om revisorsupphandling och förrättade val av förtroendevalda revisorer och revisorsersättare. Till ordinarie revisorer valdes Bill Johansson och Tomas Gustafsson och till revisorsersättare valdes Christina Jorméus och Bengt A Gustavsson

För val till stiftsstyrelsen och egendomsnämnden begärdes att de ska förrättas genom proportionella val. Dessa val kommer därmed att genomföras vid ett extrainsatt stiftsfullmäktige 30 december.

Till domkapitlet valdes Inger Gustavsson, Svante Jildenhed och Anders Gunn till ordinarie ledamöter och Rune Skogsberg, Ola Ljungman och Johan Hjertén till ersättare. Dessutom valdes Anna-Karin Lundberg till ledamot med domarkompetens och Jenny Lundberg till ersättare med domarkompetens i domkapitlet.