Motioner om Bibeln och diakoner

Utbildning för diakoner och Bibeln i skolan var ämnet för några av de motioner som togs upp av stiftsfullmäktige. Totalt fanns det fem stycken.

Den enda motion där det fanns delade meningar gällde fortbildning för diakoner. I Skara stift liksom på många andra håll finns en viss brist på diakoner som är utbildade och vigda enligt Svenska kyrkans ordning.
    Ett antal pastorat har därför anställt personal med annan utbildning. Det kan exempelvis röra sig om personer som är diakoner inom andra samfund, och då främst Equmeniakyrkan. De får inte ha diakontjänster utan kallas ofta assistenter i diakonalt arbete. De får heller inte delta i vissa av de fortbildningar som Skara stift ordnar för diakoner.
    Detta vill Kjell Gustafsson, Götene ändra på. Han menade att på sikt bör också de personer som kommer ”utifrån” kunna vigas i Svenska kyrkan. Han fick dock inget större stöd för den åsikten, trots en diskussion med flera inlägg där även biskop Åke Bonnier deltog. Fullmäktige beslutade därför att avslå motionen.

Redan klart
Hela sex personer med Gunvor Torstensson, Järpås i spetsen fanns bakom en annan motion. Där föreslogs att Skara stift bör ta fram övergripande mål och riktlinjer för verksamheten. Sedan motionen skrevs har en strategisk plan för stiftsorganisationen tagits fram, och därmed ansågs frågan vara besvarad.

Sammanträden på lördagar
Samuel Kjellqvist, Borås, hade lämnat in två motioner. I den ena föreslår han att stiftsfullmäktiges sammanträden flyttas från vardagar till helger eller andra arbetsfria dagar. Det skulle ge möjlighet för arbetande och studerande att delta vid mötena.
    I den andra motionen ger han förslag på hur protokoll från stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och egendomsnämnden kan bli lättare att hitta på stiftets webbplatser.
    Ulla-Britt Hagström, Skövde motionerar om att stiftet bör satsa resurser för att Bibeln ska bli mer känd i skolorna. Hon lyfter bland annat fram satsningen Bibeläventyret som ett exempel på hur det kan gå till.