Foto: Catharina Sundqvist

Många miljösatsningar i kyrkans verksamhet

Svenska kyrkan i Skara stift satsar på att värna både den andliga och den fysiska miljön. Bland annat ser man till att minska och ta hand om utsläpp av koldioxid. Det framgick när stiftsfullmäktige samlades i Hjo för att godkänna förra årets årsredovisningar.

Miljösatsningarna finns redovisade i stiftets bokslut för 2016. Dessa stod i centrum när stiftsfullmäktige möttes på Hjo folkhögskola under tisdagen. Det fanns dubbla uppsättningar av bokslut och verksamhetsberättelser att ta ställning till.

En av dessa gäller det arbete som framför allt riktar in sig på att vara ett stöd till kyrkans församlingsarbete med exempelvis gudstjänster, musik och barnverksamhet. Den andra gäller förvaltningen av skog, jord och fonder.

Av båda framgår att inte bara satsar på det andliga arbetet, även om detta står i centrum. Det händer också mycket när det gäller miljön i flera bemärkelser.

Bort med dieseln

När det gäller skogsbruket lyckades stiftets egendomsförvaltning ta bort mycket av den diesel som används för virkestransporter. Den har ersatts med det vegetabiliska bränslet HVO vilket reducerar utsläppen med 90 procent. Nästa steg är att införa samma eller liknande bränsle i skogsmaskiner.

Inom jordbruket pågår arbete med att anlägga våtmarker för att få ner läckaget av kväve. Ett tiotal sådana områden är projekterade och väntar på att sättas igång. Dessutom pågår ett pilotprojekt med att installera solceller på en ladugård, vilket minskar behovet av inköpt el.

Även i den verksamhet som riktar sig till församlingarna görs miljösatsningar. Ett konkret sådant steg under fjolåret var att byta ut två av stiftets bilar mot helt eldrivna fordon.

Konstskolans nya lokaler på folkhögskoleområdet invigdes av biskop Åke Bonnier i anslutning till stiftsfullmäktige. Här ses eleverna Rebecka Karlsson, Lukas Malm och Sandra Levander förbereda läsårets slututställning. Foto: Catharina Sundqvist

Blandat resultat

På det ekonomiska planet var det blandade resultat under fjolåret. Stiftsorganisationens egen verksamhet omsatte ganska precis 100 miljoner kronor. Resultatet blev ett underskott på 1,3 miljoner. Detta beror bland annat på att verksamheten vuxit på grund av beslut som fattats på kyrkans nationella nivå.

För jord, skog och fonder var resultatet däremot positivt. Detta trots att en vinterstorm fällde en stor mängd skog, och att virkespriserna varit något lägre än förväntat.

Vinsten från denna förvaltning delas ut till församlingarna i stiftet som får dela på 27,5 miljoner kronor enligt ett särskilt andelssystem. Lika mycket pengar går till stiftsorganisationen.

Flera fullmäktigeledamöter uttryckte glädje över att jord, skog och fond sammantaget gav församlingar och pastorat i stiftet mer pengar än planerat.

Något annat som också uppskattades av många var eftermiddagens fördjupningspass om församlingen som rekryterande miljö, både av ideella och anställda medarbetare.

Lyfta fram tillsammansskap

I sitt tal till kyrkofullmäktige framhöll biskop Åke Bonnier att stiftsorganisationens viktigaste uppdrag är att främja och stödja församlingarna i Skara stift.

Under sina biskopsvisitationer har han sett att så mycket gott sker i det lokala sammanhanget samtidigt som det finns så mycket att göra med lite resurser.

Därför manade han alla att lyfta blicken och se att Svenska kyrkans olika delar hör ihop, som stiftsorganisation och pastorat och församlingar, att de behöver varandra.

Biskopen lyfta vidare fram fyra F som viktiga för Svenska kyrkan: Fortbildning, fördjupning, frimodighet och fokus.

– Kyrkan är kallad att vara i rörelse framåt. Gå ut säger Jesus, och det ska vi göra med det upprättande och inkluderande evangeliet.