Foto: Magnus Aronson

Lärande och undervisning

Programmet Lärande och undervisning samlar och utvecklar Svenska kyrkans arbete med lärande och undervisning. Syftet är att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition hos många människor. Programmet engagerar hela kyrkan och samordnas från nationell nivå. I Skara stift har stiftsstyrelsen pekat ut Lärande och undervisning som ett av sina prioriterade områden i den strategiska planen.

Svenska kyrkan vill att kristen tro ska vara bärande och meningsfull i människors liv. Men i dag är trons verklighet känd, upplevd och levd av allt färre. Alltså behöver kyrkan kraftsamla kring undervisningsuppdraget. Det handlar både om att möta människor med trons existentiella tilltal och att göra kristen tradition och kulturarv levande, intressant och tillgängligt. En utgångspunkt är att undervisning givetvis redan pågår: i gudstjänster, kyrkliga handlingar, konfirmandundervisning, barnverksamhet, samtalsgrupper och i det rika kultur- och musiklivet. 

Kristen tro och tradition

I Kyrkomötets uttalande om undervisning kan vi läsa: Vi behöver lära oss nya sätt att leva och bygga samhällen som kan möta behovet av en hållbar framtid för nya generationer och för dem som redan drabbas värst av ojämlikhet, fattigdom, migration och ohållbara livsmönster. Vad kan den kristna traditionen bidra med i denna situation? Tillsammans i Svenska kyrkan behöver vi lära och undervisa om bibelns berättelser och kristen tro samt om anknytningar och samband mellan människors livsfrågor och bibelns berättelser, synliggöra kristen etik och den kristna trons bidrag för rättvisa, fred och försoning samt tolka och uttrycka kristen tro så att dess förmåga att ge oss människor mening och livsmod blir tydlig i vår tid.

Lärande och undervisning i Skara stift

Undervisning och lärande har alltid varit centralt i lutherskt kyrkoliv. I Skara stift är det viktigt att tydliggöra och ge rum för vad det innebär att vara kristen och att leva ett kristet liv, inte minst mot bakgrund av kyrkomötets motivering ovan. Därför vill Skara stift ta fasta på kyrkomötets uppmaning och arbeta med den under en kommande tioårsperiod, genom att dels upprätta en handlingsplan och dels knyta det till biskop Åkes tema Lärjungaskap för de kommande tre åren, tillsammans med ledorden tillit, bön och handling.

Detta ska prioriteras i Skara stift under 2021 - 2023:

• Sprida Barnens Bästa Bibel till barn och unga i skolan, erbjuda utbildning, samt sörja för att ett genusperspektiv också blir inkluderat.

• Årligen utbilda två bibelberättare från varje pastorat/församling i Skara stift i att sprida och berätta bibelberättelser och psalmer

• Erbjuda deltagande i Kyrkans klassiker för alla som är nyfikna på kristen tro. 

• Fånga upp det goda arbete som redan görs i församlingarna för att sprida vidare till Resursbanken (för dig som har inloggning i Microsoft 365) som gemensam kunskap inom Svenska kyrkan.

• Fortsätta erbjuda utbildningen i kyrkopedagogik för att människorna ska kunna skapa sig en relation till sin egen kyrka och kyrkorummet, samt predikokursen för ideella predikanter.

En uppgift för alla

Lärande och undervisning är en uppgift för hela kyrkan, för varje kristen. Undervisningens grundläggande frågor – vad, varför, vilka och hur – ger riktning och redskap. Allas bidrag behövs i detta gemensamma arbete. ​

Aktuellt om Lärande och undervisning just nu

Mer om Lärande och undervisning

En vit staty av Jesus.

Grunden i kristen tro

Kristen tro uttrycks på olika sätt i olika tider. Samtidigt finns ett tydligt centrum: tron att Gud befriar människan genom Jesus Kristus. Här kan du läsa om kristen tro i Svenska kyrkans tradition.

Läs Bibeln - tips och råd

Ingen annan bok har påverkat oss så mycket som bibeln. Därför är den värd att läsas. Här får du tips om hur läsningen kan bli givande utan att vara allt för ansträngande.

En liten flicka med förstoringsglas sitter på gräset och studerar buketten hon just plockat.

Biskopsbrev om lärande och undervisning

I biskopsbrevet om lärande och undervisning, ”och lär dem ...", kan du läsa vilka perspektiv som finns på kyrkans undervisning.

Undervisning för vuxna

Som kristen blir man aldrig "färdig" i sin vandring i tron. Därför behöver man träffa andra kristna, diskutera och samtala och lära sig mer.

Klassuppsättningar av Barnens Bästa Bibel

Under våren 2022 fick varje pastorat/församling i Skara stift möjlighet att gratis dela ut Barnens Bästa Bibel som en klassuppsättning till årskurs 2, som en tillgång i religionsundervisningen. Böckerna var en gåva från den lokala församlingen som var avsändare men där stiftsorganisationen stod för kostnaderna.

Kurser och arrangemang

Som en del av stiftets främjandeuppdrag anordnas ett stort antal kurser, fortbildningstillfällen, arrangemang och mötesplatser av olika slag. Välkommen att, tillsammans med andra, växa i tro, uppdrag och kunskap!