Foto: shutterstock.com

Klimatkrisen i Sverige

Människan är en del av naturen och vi har stor påverkan på den. Klimatkrisen är allvarlig och det är människan som har skapat den, men vi kan också lösa den. En levande natur full av biologisk mångfald är en förutsättning för mänskligt liv och motverkar samtidigt klimatförändringar. Alla kan bidra till att bromsa den globala värmningen på olika sätt.

 

Klimatkrisen i Sverige

När mängden växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten. Det är som att lägga en extra filt över jorden, vilket leder till att jordens medeltemperatur ökar. Det är den här temperaturökningen som kallas global uppvärmning och den globala uppvärmningen är orsaken till att klimatet förändras.

Eftersom Sverige ligger så nära nordpolen så går den globala uppvärmningen nästan dubbelt så fort här som det globala snittet. Vår medeltemperatur har ökat med nästan två grader sen man började mäta, och två grader spelar stor roll. När det blir varmare förflyttar sig djur och natur norrut och nya arter kommer in söderifrån. Det gör att naturen, möjligheterna att bo och odla förändras.

Vårt förändrade klimat beror på mänsklighetens utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, som behöver minska kraftigt för att till slut upphöra helt runt år 2050. 2015 enades världens länder om Parisavtalet, där den globala uppvärmningen skulle begränsas till två grader med sikte på 1,5 grad jämfört med nivån innan vi fick industrier. För att klara Parisavtalets mål måste världen halvera sina utsläpp senast 2030, vilket innebär minskningar med minst 8 procent per år. I Sverige bör vi nu minska våra utsläpp med minst 6–10 procent per år1. Men än så länge är vi långt ifrån att nå våra klimatmål.

I de svenska fjällen kommer klimatförändringarna att bli allra störst på grund av närheten till Arktis. Temperaturen i fjällvärlden har ökat med två grader sedan 1913. Klimatkrisen gör också att vi i Sverige får snöfattigare vintrar i södra Sverige, mer regn och fler skyfall, fler värmeböljor och torrperioder vilket kan leda till vattenbrist. Vi kommer att få förändrat växt- och djurliv – och det i kombination med mer extremväder – påverkar vårt svenska jordbruk och vår livsmedelsförsörjning. Vi vet att vi har en klimatkris och att vi måste agera.

Men lösningarna på klimatkrisen finns! Det allra viktigaste är att sluta använda fossila bränslen och gå över till förnybar energi. Här är våra transporter och industrier allra viktigast. Vi måste också konsumera mindre, annorlunda och hållbart. Om jorden mår bra, så gör vi det också!