Foto: pixabay.com

Katekumenatet - vuxenväg till tro

Ordet ”katekumen” användes i den allra tidigaste kyrkan som en beteckning på den som deltog i undervisning för att så småningom döpas. Idag användes termen ”katekumenat” för den verksamhet där man som vuxen får möjlighet att utforska och fördjupa den kristna tron.

I katekumenatets undervisning och samtal utgår man från deltagarnas egna frågor om kristen tro. Grundhållningen är att varje människa är en gåva och har något att bidra med. Det finns gott om tid för samtal. På så sätt kan du i egen takt ta ställning till om kristen tro och kyrkan är en plats där du kan finna fördjupning.

Grundstruktur i fyra steg

Katekumenatet är en väg in i kyrkans gemenskap och tro som har en fast grundstruktur i fyra steg. Varje steg markeras i en gudstjänst som fungerar som milstolpe under vandringen.

Tid att ta ställning

Katekumenatet leder fram till dop, doppåminnelse eller konfirmation. Det innebär dock inte att du som deltagare förbinder dig till något av detta. Meningen är att du själv ska få den tid du behöver för att själv kunna ta ställning.

Förberedelsetid

I många församlingar använder man sig av katekumenatet som en förberedelsetid för den som ska döpas eller konfirmeras som vuxen.

Föreningen för katekumenatet

I Sverige finns en ekumenisk förening som arbetar med katekumenatet. Läs mer här