Foto: Skara stift

Jord

Stiftet bedriver inte något jordbruk i egen regi utan all jordbruksmark är utarrenderad med fri brukningsrätt.

Jordbruksförvaltningen består av en jordbruksförvaltare och en jordbruksassistent som handlägger frågor rörande arrenden, investeringar med mera.  

Skara stifts jordbruksförvaltning omfattade vid utgången av 2017 sammanlagt ca 9.700 ha jordbruksmark, fördelat på 49 gårdsarrenden samt 117 sidojordsarrenden.

Olika verksamheter

Som exempel på vad stiftets arrendatorer bedriver för verksamheter på gårdarna kan nämnas spannmåls- och vallodling, mjölk-, kött- och svinbesättningar, äggproduktion samt grönsaksodling.

Utveckling och investeringar

Stiftet arbetar långsiktigt med att förstärka och utveckla sina fastigheter genom, dels tillköp av mark, dels investeringar i spannmålstorkar, ladugårdar med mera, samt dels miljöförbättrande åtgärder.

De två senaste större investeringarna är en ny maskinhall på Åsen 7:1 och utökning av spannmålsanläggning på Skälvum 2:1.

Kontakt - jordbruk

Jordbruksförvaltare
viktor.larsson@svenskakyrkan.se    
0511-262 55