Foto: pixabay.com

Inför skrivandet av det pastorala programmet

I pastorala programmet ska församlingen/pastoratets reflektera kring den grundläggande uppgiften och utifrån omvärldsbeskrivning och analys ta ut riktningen framåt så att församlingsinstruktionen blir till hjälp för prioriteringar och beslut.

Med utgångspunkt i den grundläggande uppgiften väljer församlingen/pastoratet vad det pastorala programmet ska innehålla. Vilka rubriker och hur upplägget ser ut kan variera, men det pastorala programmet måste relatera till den grundläggande uppgiftens samtliga fyra perspektiv på något sätt.

Börja med att utifrån omvärldsbeskrivning och analys se vilka områden som behöver lyftas in i det pastorala programmet. Fortsätt sedan med att reflekera över de fyra olika perspektiven i den grundläggande uppgiften.

Se också till att lyfta in tidigare utvecklingsområden i det pastorala programmet så att det syns hur de har påverkat och utvecklat församlingen/pastoratet t.ex. om ni tidigare har haft utvecklingsområde gudstjänst, beskriv vad som är utvecklats och vad nästa steg är och om ni har haft utvecklingsområde idealitet låt församlingsinstruktionen tydligt visa att idealitets perspektivet präglar hur ni är kyrka.  

Med denna start kan ni sedan utveckla det pastorala programmet. Ett tips är att inte ha för många smårubriker utan samla ihop olika frågor under samma rubrik så att texten blir lättläst. 
 
Ett tips inför skrivandet är att fundera över hur gudstjänstperspektivet ser ut i gudstjänsterna, det diakonala arbetet, i missionsarbetet och undervisningen? Hur ser diakoniperspektivet ut i gudstjänsterna, det diakonala arbetet, i missionsarbetet och undervisningen? Hur ser missionsperspektivet ut i gudstjänsterna, det diakonala arbetet, i missionsarbetet och undervisningen? Hur ser undervisningsperspektivet ut i gudstjänsterna, det diakonala arbetet, i missionsarbetet och undervisningen? Täcks den grundläggande uppgiftens alla fyra perspektiv i församlingens/pastoratets arbete? Tänk hela tiden in dessa fyra perspektiv i utformandet av det pastorala programmet.
 
I slutet på det pastorala programmet svarar ni på domkapitlets regler. 

Viktigt är alltså att komma ihåg att pastorala programmet inte är en verksamhetsbeskrivning utan ett styr och måldokument som ska visa en riktning framåt.