Foto: Unsplash

Frågor och svar om Vägen vidare

Har du funderingar om Vägen vidare? Här finns svar på ett antal vanliga frågor.

Vad är Vägen vidare?

Vägen vidare är den arbetsmodell som knyter samman tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift och har sin utgångspunkt i biskopens visitationer och församlingsinstruktionen (FIN). Några viktiga ledord är:

  • att pastorat/församling är i fokus
  • att stiftsorganisationen är medvandrare
  • att Vägen vidare syftar till utveckling och fördjupning av det lokala arbetet

2015 tog stiftsstyrelsen, med biskopen som ordförande, beslut om att använda Vägen vidare i detta avseende, efter samråd med kyrkoherdarna och kontraktsprostarna.

Vad är det övergripande syftet med Vägen vidare?

Syftet med Vägen vidare är att utveckla dialogen om vad det är att vara kyrka i vår tid och är tänkt att knyta samman tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift.

Hur ser arbetsmodellen för Vägen vidare ut?

Vägen vidare beskrivs bäst som en ”klocka” vilken löper över tolv år. Varje år innehåller ett möte mellan stiftsorganisationen och pastorat/församling. Dessa möten kan ha formen av biskops- eller prostvisitation, arbete med församlingsinstruktionen eller årliga möten.
Varje pastorat/församling har sin egen unika klocka.

En tolvårsklocka finns för varje pastorat/församling, som talar om vilken typ av mötessammanhang som står i tur.

Vad betyder FIN?

FIN är en förkortning för församlingsinstruktionen, det måldokument som kyrkoordningen ålägger varje pastorat/församling att skriva. FIN är ett redskap för pastoratets/församlingens arbete med identitet, mål och riktning och det utgör en grund för den pågående dialogen i Vägen vidare mellan domkapitel, biskop, pastorat/församling och kyrkoherde. I FIN beskrivs ett ”pastoralt program” för den grundläggande uppgiften och dokumentet utmynnar i max fyra så kallade utvecklingsområden. FIN skall revideras vart fjärde år enligt kyrkoordningen.

Vad är utvecklingsområden?

Församlingsinstruktionen mynnar ut i max fyra övergripande utvecklingsområden som beskriver vad man vill fokusera på under en tid framöver i pastoratets/församlingens verksamhet. Dessa utvecklingsområden kan vara av pastoral karaktär men de kan också handla om förvaltningsfrågor, personalsituation eller fastighetsfrågor. Utvecklingsområdena utgör sedan den röda tråden i Vägen vidare och återkommer i varje del av klockan.

Vad betyder BV? (blått fält i klockan)

BV är förkortningen för biskopsvisitationen som sker vart tolfte år. Biskopsvisitationen finns till för att utöva tillsyn och att uppmuntra till fortsatt utvecklingsarbete i pastoratet/församlingen. I praktiken besöker biskopen pastoratet/församlingen under tre dagar. Biskopen ger sedan en återkoppling i den gudstjänst och visitationsstämma som sker på söndagen. Inför en biskopsvisitation görs en grundlig förvisitation där både kyrkor, inventarier och församlingens administration gås igenom. Också detta återkopplas visitationsstämman. 

Vad är PV? (blått fält i klockan)

PV är förkortningen för prostvisitationen som sker vart tolfte år. Kontraktsprosten visiterar på biskopens uppdrag och visitationen finns till för att utöva tillsyn och att uppmuntra till fortsatt utvecklingsarbete i pastoratet/församlingen. I praktiken besöker kontraktsprosten pastoratet/församlingen under en eller två dagar. Prosten ger sedan en återkoppling i visitationsprotokollet. Inför en prostvisitation görs en grundlig förvisitation där både kyrkor, inventarier och församlingens administration gås igenom. Detta återkopplas till pastoratet/församlingen.

Vad är ÅM 1? (ljusgrönt fält i klockan)

Årligt möte 1 är ett möte som syftar till att reflektera över de utvecklingsprocesser som identifierats i FIN eller BV/PV. Här kan även andra aktuella skeenden i pastoratets/församlingens liv lyftas. ÅM 1 sker i pastoratet/församlingen under en halv dag. Deltagare är kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och övriga personer som är aktuella beroende på vilka utvecklingsområden man identifierat. Därtill
kontraktsprosten samt stiftets kontaktpersoner.

Vad är ÅM 2? (mörkgrönt fält i klockan)

Årligt möte 2 leds av biskopen och sker i Skara under en halv dag. Mötet syftar till att reflektera över de utvecklingsprocesser som identifierats i FIN eller BV/PV, men viktigast av allt utgår mötet från frågan ”hur har ni det i pastoratet/församlingen?”. Deltagare är kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och övriga personer som är aktuella beroende på vilka utvecklingsområden pastoraten/församlingen arbetar med. Därtill biskopen, kontraktsprosten, stiftsprosten och stiftets kontaktpersoner.

Vad gör kontraktsgruppen för Vägen vidare?

Kontraktsprosten och kontaktpersonerna i stiftsorganisationen bildar en kontraktsgrupp för respektive pastorat/församling i ett kontrakt. De är med vid samtliga möten inom Vägen vidare. Kontraktsprostens roll är att ta ansvar för tillsyn och främjande på uppdrag av biskopen. Kontaktpersonernas roll är att vara generalister. De kommer inte i egenskap av sin specialistkompetens i första hand, utan vill höra om helheten. Kontaktpersonerna finns för att lyssna in församlingarnas situation och återkoppla till stiftsorganisationen. Varje månad, september till juni, möts alla kontaktpersonerna vid avdelningen för kyrkolivs Vägen vidare-möte där alla återkopplingar samlas och ses över hur stiftet bäst kan främja pastoraten/församlingarna på olika sätt, både långsiktigt men också på kort tid ge stöd mm. Kontaktpersonerna är också med i planeringen inför Vägen vidares olika delmoment och utgör den naturliga kontaktytan för pastoraten/församlingarna. Tveka inte att vända dig till kontaktpersonerna för ”ditt” pastorat/församling även utanför de planerade mötena, om du behöver hjälp att komma i kontakt med någon i stiftsorganisationen eller har en fråga som du funderar över. 

Här hittar du kontraktsgrupper (kontraktsprost och kontaktpersoner) för varje kontrakt i Skara stift

Vägen vidare

”Vägen vidare” är namnet på Skara stifts modell för att utveckla dialogen om vad det är att vara kyrka i vår tid. Här knyts tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift samman.

Kontraktsgrupper inom Vägen vidare

Varje kontrakt i Skara stift har en kontraktsgrupp för Vägen vidare, bestående av kontraktsprosten och några kontaktpersoner från stiftsorganisationen. Här hittar du information om vilka medarbetare som ingår i de olika kontraktsgrupperna och vilka pastorat/församlingar som ingår i respektive kontrakt.

Biskop Åke Bonnier på biskopsvisitation.

Biskopsvisitation

Att besöka eller visitera församlingarna i stiftet är en av biskopens viktigaste uppgifter. Varje år visiterar biskopen 3-4 pastorat.