Foto: Timothy Muza/Unsplash

Församlingsinstruktionens delar

Församlingsinstruktionen består av flera olika delar. Här kan du klicka dig vidare för att ta del av information om de olika delarna.

Teologisk grundsyn

En teologisk grundsyn i församlingsinstruktionen är en teologisk reflektion över vad Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära betyder i pastoratet/församlingen. Det är också en teologisk reflektion kring vad det innebär för pastoratet/församlingen att tillhöra ett evangeliskt-lutherskt trossamfund och vara en del av den världsvida kyrkan.

Omvärldsbeskrivning

Omvärldsbeskrivningen berättar om befolkningsstruktur, åldersfördelning, större arbetsplatser, institutioner som sjukhus, servicehus och skolor, föreningsliv, vägar och järnvägar, in- och utpendling mm. Omvärldsbeskrivningen berättar också om aktuella frågor, orosmoln och trender som påverkar vardag och livsstil hos människor som bor och vistas i församlingen.

Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen ska bidra till de strategiska beslut, den målinriktning, de prioriteringar och visioner som ska styra utformningen av det pastorala programmet och valet av utvecklingsområdena.

Barnkonsekvens-analys

Att göra en barnkonsekvensanalys i relation till församlingsinstruktionen innebär att barnet ges möjlighet att påverka en pågående arbetsprocess som ska leda fram till en antagen FIN.

Det pastorala programmet

Det pastorala programmet är en reflektion över och redogörelse för hur den grundläggande uppgiftens delar (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission) interagerar med varandra i pastoratets/församlingens arbete och med omvärlden.

Inför skrivandet av det pastorala programmet

Med utgångspunkt i den grundläggande uppgiften väljer pastoratet/församlingen vad det pastorala programmet ska innehålla. Vilka rubriker och hur upplägget ser ut kan variera, men det pastorala programmet måste relatera till den grundläggande uppgiftens samtliga fyra olika delar på något sätt.

Församlingsinstruktionens utvecklingsområden

Utvecklingsområden visar vilken riktning pastoratet/församlingen vill gå och hur framtida arbete ska prioriteras.

Domkapitlets regler

Det pastorala programmet ska även innefatta svar på domkapitlets regler.

När församlingsinstruktionen är klar

När församlingsinstruktionen är klar, kolla checklistan så att allt är med! När den sedan har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.