Foto: pixabay.com

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är pastoratens/församlingarnas främsta mål- och styrdokument. Församlingsinstruktionen blickar framåt och bör betrakta varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa. Församlingsinstruktionen är ett resultat av mångas gemensamma arbete och synliggör det lokala sammanhang som pastoratet/församlingen är en del av.

Församlingsinstruktionen är också grunden för den pågående dialogen och medvandrarskapet mellan pastoratet/församlingen och stiftet. Pastoratet/församlingen och stiftet möts regelbundet i Vägen vidare, genom biskopsvisitation, prostvisitation, årligt möte 1 och 2 och i arbetet med församlingsinstruktionen.

Församlingsinstruktionen är en resurs

Församlingsinstruktionen ska alltså vara en resurs både i församlingens verksamhet och i stiftets uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Församlingsinstruktionen ska präglas av långsiktighet och övergripande mål. För att fungera som riktmärke för arbetet och beslutsfattande bör den inte omfatta mer än tio sidor. Den ska arbetas fram på ett sådant sätt som gör det möjligt att använda den i relation till den årliga budgeten och verksamhetsplanen.

Församlingsinstruktionen ska vittna om hur pastoratet/församlingen vill utföra sin grundläggande uppgift enligt inledningen till kyrkoordningen:
”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”
2 kap. kyrkoordningen

En hjälp för att proritera

Hur kan den grundläggande uppgiften påverka allt pastoratet/församlingen gör- även det som tillhör arbetsgivar- och förvaltaransvaret? Svaret på den frågan blir som en vågskål, eller en sorteringsmaskin, som hjälper till att prioritera uppdrag, verksamhet och resurser samt formulera mål och ta ut riktningen för allt det pastoratet/församlingen är och gör.

Församlingsinstruktionen ska visa på pastoratets/församlingens riktning framåt och bör ha perspektiv som sträcker sig längre än fyra år. Med hjälp av församlingsinstruktionen ska sedan kyrkorådet styra och kyrkoherden planera och leda arbetet.

Lokalförsörjningsplaner och riktlinjer för begravningsverksamhet

Församlingsinstruktionen ligger också till grund för framtagandet av lokalförsörjningsplaner och riktlinjer för begravningsverksamheten. Den omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys som tas fram i församlingsinstruktionen är även ett användbart verktyg i arbetet med lokalförsörjningsplan och riktlinjerna för begravningsverksamheten.

Församlingsinstruktionen ska visa hur pastoratet/församlingen med dess anställda, ideella, förtroendevalda och församlingsbor vill vara kyrka Alla ska kunna förstå och känna sig inkluderade. Målet är att församlingsinstruktionen väcker stolthet och glädje och som fungerar att hänvisa till på pastoratet/församlingens hemsida.

Tips i arbetet med församlingsinstruktionen

  • Gör processen till något roligt och kreativt
  • Utse en arbetsgrupp
  • Involvera många
  • Läs andras församlingsinstruktioner
  • Var inte för detaljerad – tänk ”övergripande mål”
  • Våga prioritera

Domkapitlets riktlinjer

Församlingsinstruktionen är enligt kyrkoordningen ett instrument för tillsynen och ett sätt för domkapitlets och biskopens tillsyn över pastorat/församling. När domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för pastoratet/församlingen.

Tips inför starten

Här beskrivs hur arbetsprocessen kan gå till och ges tips på hur arbetet kan läggas upp. Frågor som hur arbetsgruppen kan fungera för att få många delaktiga, tips på insamlingsmetoder, om skrivfasen, vad som sker när förslag finns på ny församlingsinstruktion och slutligen vart den ska skickas när är klar.

FIN-året

När en FIN- arbetsgrupp är utsedd startar arbetet med att göra en tidsplan och utvärdera nuvarande församlingsinstruktion. Utarbetandet av församlingsinstruktionen sker i samspel mellan pastorat/församling och stiftskansli.

Församlingsinstruktionens delar

Församlingsinstruktionen består av flera olika delar. Här kan du klicka dig vidare för att ta del av information om de olika delarna.

Utfärdade församlingsinstruktioner

Läs och inspireras av redan utfärdade församlingsinstruktioner i Skara stift.

Vägen vidare

”Vägen vidare” är namnet på Skara stifts modell för att utveckla dialogen om vad det är att vara kyrka i vår tid. Här knyts tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift samman.