Förnybar energi

En samhällsomställning med mer fokus på produktion av förnybar energi är nödvändig och Svenska kyrkan, som en av Sveriges största markägare är en viktig möjliggörare. Prästlönetillgångarna i Skara stift ser positivt på en ökad expansion av förnybar energiproduktion och har ett flertal pågående och planerade projekt.

Den långsiktiga strategin för Prästlönetillgångarna i Skara stift är att aktivt bidra till den nödvändiga omställningen till mer förnybar elproduktion genom att investera i och driva på etablering av solkraft och vindkraft. Det kan ske i både i mindre och stora projekt samt i egen regi eller i samverkan med andra aktörer, till exempel genom att teckna markupplåtelseavtal med sol- och vindkraftsföretag.

Även skogsbruket inom Prästlönetillgångarna i Skara stift producerar förnybar energi i forma av grotflis och brännved.

Egendomsnämnden fattade i april 2022 ett strategiskt beslut att dels undersöka möjligheten att investera eget kapital i egenägd solkraftspark och dels avsätta cirka 150 ha för markupplåtelseavtal för storskaliga solkraftsparker.

Frågor om satsningar inom förnybar energi? Kontakta oss gärna!