Foto: Josefin Roos

Flämslätt rustas i stram budget

Flämslätts stiftsgård kommer att rustas upp under 2020. Det framgår av stiftets budget som nu är antagen. I övrigt handlar budgeten mest om att klara den befintliga verksamheten inom krympande ekonomiska ramar.

Läs också om  Barkborrar påverkar ekonomin   
Många motioner för fullmäktige      

När stiftsfullmäktige samlades 27 november stod budgeten för 2020 i centrum. Det har varit en hel del arbete för att få ekonomin att gå med plus eller åtminstone med nollresultat nästa år.
    Besparingar har gjorts med osthyvelsmetoden, vilket gör att kostymen blir något mindre för de flesta verksamheter. Däremot sker inga dramatiska omläggningar av arbetet inom stiftsorganisationen.

Några satsningar
Ett par satsningar fanns det ändå utrymme för. Dit hör en ombyggnad och uppfräschning av stiftsgården Flämslätt. Det gäller både hotelldelen och vandrarhemmet. Detta görs för att öka gårdens konkurrenskraft, och för att sänka energiförbrukningen. Cirka 6 miljoner avsätts för detta arbete.
    Till satsningarna hör också en också en viss utökning av antalet kurser som riktar sig till stiftets församlingar. Där ingår bland annat projektet Kommunikation som mission, en utbildning som sker på plats i församlingarna, och där Skara varit ett av pilotstiften under 2019.
     Svenska kyrkans internationella arbete som numera heter Act Svenska kyrkan får också mer pengar än i år. Det bidrag som stiftet lämnar till detta höjs till 350 000 kronor vilket är en ökning med cirka 30 procent.

Nya uppgifter
I övrigt är det sparsamt med nyheter. Den viktigaste orsaken till detta är det minskande antalet kyrkomedlemmar. Det gör att intäkterna från kyrkoavgiften hamnar i otakt med kostnaderna. Medan kyrkoavgiften förväntas ligga stilla på 44 miljoner kronor per år, ökar exempelvis lönerna med ett par procent.
    I budgeten konstateras därför att utmaningen ligger i att klara verksamheten under de nya förutsättningarna. Dessutom har stiftet fått nya arbetsuppgifter genom olika beslut i kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Dit hör tillsyn över begravningsverksamheten och ökade krav på administrativt stöd till församlingarna.

Slussar vidare
Den totala omsättningen beräknas bli 123 miljoner kronor. I den summan ingår 23 miljoner kronor som slussas vidare till församlingarna i form av bidrag. Detta går dels till underhåll av kyrkobyggnader men även till andlig vård på sjukhus, högskolor, regementen och fängelser.
    Intäkterna kommer från kyrkoavgiften, men också från ett stiftsbidrag som betalas ut av Svenska kyrkan på nationell nivå. Dessutom finns olika avgifter för deltagande i administrativ samverkan, kurser etc.
    Den största utgiftsposten är personal, som står för ungefär 55 procent av alla kostnader. Den andelen är något lägre än tidigare år.