Foto: Magnus Aronson

Evolution och etik i fullmäktige

En ny placeringspolicy och en motion om kyrkans relation till evolutionen var förutom budgeten några ämnen som togs upp vid fullmäktiges sammanträde.

 

Skara stift har fått en ny placeringspolicy för det kapital man förfogar över. Den gamla policyn var från 1995 och i behov av uppdatering. I det nya dokumentet betonas att alla placeringar ska vara trygga. Avkastningen ska vara två procent högre än inflationen varje år. Detta ska uppnås genom en blandning av placering i räntebärande papper och aktier.
   Normalt ska 70 procent av kapitalet vara placerat i räntepapper och 30 procent i aktier. Andelarna kan variera men andelen aktier får aldrig vara högre än 50 procent. Samtliga placeringar ska dessutom följa de etiska regler som gäller för hela Svenska kyrkan.

Evolution och information

Allan Emrén (fk) hade i en motion tagit upp vad han kallar religiös desinformation. Som exempel på detta tog han den inställning som finns till evolutionen bland vissa kristna. I sin iver att försvara bibelns berättelser driver de en linje som går på tvärs med vetenskapen.
   Emrén menade att stiftet bör bilda en grupp med experter som lättbegripligt kan informera om detta.
   I svaret på motionen sägs att stiftet under 2017 kommer att arbeta med frågorna vid olika utbildningar, bland annat vid präst- och diakonmötet. Man har också kontakt med forskningsprojektet Cusanus som arbetar just med de frågor som tas upp i motionen. Därmed ansågs motionen besvarad. Allan Emrén önskade dock återremittera motionen men fick alltså inte gehör för detta.

Budget för egendomar

Stiftsfullmäktige antog också budget för egendomsförvaltningen, det vill säga för skog, jord och finansiella placeringar där avkastningen går till stiftets församlingar. Trots osäkerhet både inom skogs- och jordbruk räknar man med ett överskott på drygt 50 miljoner nästa år.

Vid samma möte antogs också Skara stifts budget. Läs om den i separat artikel.