Ett gemensamt ansvar

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av fastigheter, som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler. I Skara stift finns omkring 435 kyrkor och 1500 andra verksamhetsbyggnader.

Förvaltning av fastigheterna utgör en stor del av Svenska kyrkans totala kostnader. Dessa kostnader och olika demografiska och därmed ekonomiska förutsättningar gör det svårt för en del församlingar att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader.

Utredningen Gemensamt ansvar

För att ge församlingar och pastorat bättre förutsättningar fattade kyrkomötet år 2016 beslut om utredningen ”Gemensamt ansvar” som berör fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.

Kyrkomötets beslut syftar till en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar fastighetsförvaltning och innebär även en utjämning av de ekonomiska förutsättningarna för alla församlingar inom Svenska kyrkan. Bakgrunden är behovet av att häva kostnadsökningarna och att underlätta för församlingarna att ta ansvar för det gemensamma kulturarvet, vilket är till gagn för alla människor i Sverige.

Fem olika delar inom Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar kan förenklat sägas inrymma fem olika delar:

  • Inrättande av ett gemensamt fastighetsregister
  • Lokalförsörjningsplaner i alla församlingar och pastorat
  • Gemensam hantering av övertaliga kyrkobyggnader
  • Ökad ambition i stiftens och den nationella nivåns stöd till församlingar och pastorat inom fastighetsområdet
  • Till detta kommer även ett väsentligt förändrat utjämningssystem