Foto: Alexander Shatov/Unsplash

Domkapitlets riktlinjer med kommentarer

Församlingsinstruktionen är enligt kyrkoordningen ett instrument för tillsynen och ett sätt för domkapitlets och biskopens tillsyn över pastorat/församling. När domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för pastoratet/församlingen.

I kyrkoordningen finns några regler där tillsynen anses vara av sådan vikt att domkapitlet har getts beslutanderätten. Av domkapitlets riktlinjer framgår vilka reglerna är. Här kan du ladda ner domkapitlets riklinjer.

Med dessa regler som verktyg pekar domkapitlet på riktningen i arbetet med den grundläggande uppgiften. Allt för att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. För de fall att pastorat/församling inte kan efterleva någon av domkapitlets regler leder det inte till någon sanktionerande åtgärd. Det leder istället till att domkapitlet och pastoratet/församlingen inom ramen för Vägen vidare tillsammans arbetar för att nå målet med domkapitlets bestämmelse.

Mer information om dessa regler finns i informationen om det pastorala programmet.

Nedan kan du läsa kommentarer till de olika reglerna.

Kommentarer till domkapitlets regler

Domkapitlets regel om huvudgudstjänst

Kommentar: I augsburgska bekännelsens sjunde artikel sägs att kyrkan ”är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas”. Svenska kyrkans församlingar är inte endast organisatoriska enheter. De är Svenska kyrkan på sin ort. Det gemensamma, regelbundna gudstjänstfirandet är en nödvändig förutsättning för att kunna tala om en församling. 

Huvudgudstjänstbegreppet finns i kyrkoordningen och kyrkohandboken för att värna igenkännandet i det gemensamma gudstjänstfirandet i hela Svenska kyrkan och fungerar som ett redskap för domkapitlens tillsyn då begreppet samspelar med gudstjänstplanen i pastoratet/församlingen och med församlingsinstruktionen.

Bestämmelsen om att det ska firas huvudgudstjänst varje sön- och helgdag gäller pastoratet/församlingen i dess helhet. Det finns alltså ingenting som säger att huvudgudstjänsten ska firas i flera församlingar i ett pastorat eller i flera kyrkor i en församling. Huvudgudstjänsten ska utformas inom ramen för det som anges i kyrkohandboken. 

Domkapitlets regel om huvudgudstjänst med nattvard

Kommentar: Denna regel är en så kallad minimiregel där domkapitlet får besluta om det minsta antal huvudgudstjänster med nattvard som ska firas i varje församling under ett kyrkoår. Domkapitlet har beslutat att det i varje pastorat/församling ska firas en huvudgudstjänst med nattvard alla söndagar och kyrkliga helgdagar med undantag för långfredagsgudstjänst och julotta. Det är alltså minimikravet. Därutöver kan naturligtvis gudstjänst i olika former firas med nattvard i den omfattning församlingen önskar. 

Domkapitlets regel om kyrkomusiker

Kommentar: I kyrkoordningen anges vilka befattningar som ska finnas anställda i pastorat/församling. En av de utpekade befattningar som ska finnas anställd är en kyrkomusiker. Domkapitlet har av kyrkoordningen getts beslutanderätten om den kyrkomusiker som obligatoriskt ska finnas ska vara försteorganist, organist eller kantor. Vad gäller övriga kyrkomusiker i pastoratet/församlingen, beslutar arbetsgivaren vilka av de tre befattningsnivåerna dessa kyrkomusiker ska inneha. 

 Läs mer om vad de olika kyrkomusikerbefattningarna innebär

Domkapitlets regel om dopundervisning som föregår konfirmationsgudstjänst

Kommentar: Kyrkostyrelsen fattade hösten 2007 beslut om att fastställa riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. De tidigare riktlinjerna var från år 1994 med viss revidering och anpassning till kyrkoordningen år 2000. Riktlinjerna är inte och har inte heller varit gällande för Svenska kyrkans konfirmandarbete genom något beslut på nationell nivå. Det är domkapitlen som kan besluta om bestämmelser för konfirmandarbetet. Skara stifts domkapitel har dock beslutat att Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet ska följas i Skara stift.

 

Tips i arbetet med församlingsinstruktionen

  • Gör processen till något roligt och kreativt
  • Utse en arbetsgrupp
  • Involvera många
  • Läs andras församlingsinstruktioner
  • Var inte för detaljerad – tänk ”övergripande mål”
  • Våga prioritera