Foto: pixabay.com

Domkapitlets regler

Det pastorala programmet ska även innefatta svar på domkapitlets regler.

Domkapitlets regler

Det pastorala programmet ska även innefatta svar på domkapitlets regler. (Läs i riktlinjerna om ni vill se exakta formuleringar eller se hänvisningar till var det står i kyrkoordningen). Skriv en rubrik som heter domkapitlets regler och svara sedan tydligt på frågorna. Svaren behöver inte vara långa och omfattande. Till exempel: Pastoratet firar huvudgudstjänst med mässa varje söndag och helgdag. Pastoratet följer konfirmandriktlinjerna.  ​ ​

Dessa regler ska alla svara på:

  • Domkapitlets inriktning och mål om gudstjänstfirande i församling. En församling är en gemenskap där det firas gudstjänster regelbundet. Domkapitlets inriktning och mål är därför att det i varje församling firas gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Det är vidare domkapitlets inriktning att varje församling strävar efter att koncentrera söndagarnas och helgdagarnas gudstjänstliv utifrån församlingens pastorala förutsättningar till en kyrka och då normalt till en återkommande tid. Hur sker detta i pastoratet/församlingen.​​
  • Domkapitlets regel om huvudgudstjänst. I varje pastorat/församling ska en huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Svara på om detta efterlevs. ​​
  • Domkapitlets inriktning om mässa. Mässan är varje församlings centrum. Domkapitlet uppmuntrar varje pastorat/församling att fia mässa också vid andra tillfällen än i huvudgudstjänst. Skriv något om hur det sker i pastoratet/församlingen.​​
  • Domkapitlets regel om huvudgudstjänst med mässa. I varje pastorat/församling ska det firas en huvudgudstjänst med mässa alla söndagar och helgdagar med undantag för långfredag och julotta. Svara på om detta efterlevs om inte måste en plan upprättas med tidsram och process för hur domkapitlets regler ska efterlevas. ​​​​
  • Domkapitlets regel om dopundervisning som föregår konfirmationsgudstjänst. Pastoratet/församlingen ska följa Svenska kyrkan riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, som antogs med tillägg av Skara stifts domkapitel den 27 november 2020. Tillägget för Skara stift gäller punkt 13 om registerutdrag och anger att det beslutas lokalt av kyrkoherden om registerutdrag av minderåriga ska begäras. Tillägget lyder: ”Församlingen/pastoratet avgör om begäran om utdrag ur belastningsregistret av minderåriga ska ske.” Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete antagna 2020 träder i kraft i Skara stift den 1 september 2021. Fram till dess gäller nuvarande Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete antagna 2008. Mer information om riktlinjer för konfirmandarbetet ​​​
  • Domkapitlets regel om kyrkomusiker. I varje pastorat och församling som inte ingår i ett pastorat ska det finnas minst en organist- eller försteorganisttjänst. I mindre församlingar och pastorat ska detta ses som ett långsiktigt mål då det i nuläget inte finns tillräckligt många organister att tillgå. Skriv om det finns en organist i pastoratet/församlingen. Om det inte finns organist måste en utförlig plan upprättas för hur denna regel ska kunna efterlevas. Skriv också om det finns försteorganist (BSF-kod 41003) eller om det kommer inrättas en försteorganisttjänst, dock senast vid nästa nyanställning. I bifogad tabell (PDF) finns angivit vilka församlingar/pastorat som enligt domkapitlets riktlinjer bör/ska ha försteorganist. Församlingen/ pastoratet har alltid möjlighet att besluta om högre befattning än vad domkapitlet beslutat om.  ​

Domkapitlets avsikt med dessa kriterier för kyrkomusikertjänster i Skara stift, är att värna och stärka den kyrkomusikaliska kompetensen och att uppmuntra till utbildning och fortbildning. Behörighet och kompetens går inte alltid hand i hand är men utbildning är ett viktigt instrument för att upprätthålla den musikaliska kvalitén. Kyrkomusiken är en omistlig del av Svenska kyrkan men antalet sökande till utbildningsplatserna är få vilket får konsekvenser för den musikaliska nivån då det är liten konkurrens om platserna. Vi behöver därför uppmuntra fler att utbilda sig vidare till nästa nivå för att säkerställa och bibehålla kompetensnivån. Vid tillsättningar av tjänster i Svenska kyrkan, oavsett yrkeskategori, är givetvis personliga lämplighetsaspekter, som urskiljning, omdöme, överlåtelse och samspel, av största vikt. Samtidigt är kompetens och behörighet av lika stor vikt och det får aldrig bli ett motsatsförhållande mellan lämplighet och behörighet/kompetens. Du som är medarbetare och ansluten till Microsoft 365 kan läsa mer om detta på intranätet Kornet. 

Andra språk

I Skara stift finns i en mångspråkig kultur. Det är ofta modersmålet som är trons språk. 
Därför ska alla kort beskriva hur pastoratet/församlingen är kyrka på andra språk än svenska , till exempel teckenspråk, minoritetsspråk och andra språk som i är aktuella i pastoratet/församlingen.  

Kyrkorum  

Enligt 37 kap. 3§ kyrkoordningen ska det i församlingen finnas minst ett kyrkorum, invigt i Svenska kyrkans ordning. I varje pastorat/församling ska en huvudgudstjänst i form av den allmänna gudstjänsten firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Som angetts ovan är det domkapitlets inriktning att varje församling strävar efter att koncentrera söndagarnas och helgdagarnas gudstjänstliv till en kyrka och normalt till en återkommande tid. (Här kan vi ge exempel på vad som menas) Detta utgår från kyrkoordningens skrivning att församlingen är det lokala pastorala området.   Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen (2 kap. 1§, kyrkoordningen). En grundläggande fråga är vad som är en lämplig församlingsindelning för att utföra den grundläggande uppgiften. Först därefter kan man svara på hur kyrkorummet kan vara en resurs för det. När det finns fler invigda kyrkorum i en församling ska det i församlingsinstruktionen redovisas hur dessa i huvudsak brukas, alltså hur de kan vara ett stöd till den grundläggande uppgiften.   


Särskilt för pastorat

I ett pastorat ska det redovisas hur ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är fördelat mellan församlingarna och pastoratet liksom hur prästbefattningarna i huvudsak disponeras i pastoratet mellan församlingarna. 

 

Domkapitlets riktlinjer med kommentarer

Församlingsinstruktionen är enligt kyrkoordningen ett instrument för tillsynen och ett sätt för domkapitlets och biskopens tillsyn över pastorat/församling. När domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för pastoratet/församlingen.