Foto: Catharina Sundqvist

Domkapitlet

Domkapitlet är det stiftsorgan som har den längsta historien, och har funnits sedan stiftet bildades i början av 1000-talet.

I domkapitlets uppdrag ingår bland annat uppgifterna att utfärda församlingsinstruktioner och granska prästers och diakoners uppdrag. Vidare ska domkapitlet hantera ärenden som överklagande, beslutsprövning, befogenhetsprövning samt besluta om behörighet och yttra sig över sökande till tjänst som präst eller diakon. Domkapitlets ledamöter deltar även vid intervjuer av sökande till kyrkoherdetjänster i stiftets försammlingar och pastorat. 

I domkapitlet sitter biskopen, domprosten, en ledamot som väljs av stiftets präster och diakoner samt fyra ledamöter som utses av stiftsfullmäktige varav en ledamot ska inneha domarkompetens.

Domkapitlet sammansättning mandatperioden 2022-2025

Ledamöter
Biskop Åke Bonnier, självskriven ordförande
Domprost Robert Lorentzon, vice ordförande
Evelin Esseen, ledamot präst/diakon 
Inger Gustavsson, ledamöter vald av stiftsfullmäktige
Svante Jildenhed, ledamöter vald av stiftsfullmäktige
Anders Gunn, ledamöter vald av stiftsfullmäktige
Anna-Karin Lundberg, ledamot med domarkompetens

Ersättare i domkapitlet
Eva Kaiser, ersättare för ledamot präst/diakon: 
Filip Stensman, ersättare för biskop och domprost: 
Rune Skogsberg, ersättare vald av stiftsfullmäktige
Ola Ljungman, ersättare vald av stiftsfullmäktige
Johan Hjertén, ersättare vald av stiftsfullmäktige
Jenny Lundberg, ersättare med domarkompetens

Domkapitlet sammanträder