Foto: Anna Theander

Det pastorala programmet

Det pastorala programmet är en reflektion över och redogörelse för hur den grundläggande uppgiftens delar (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission) interagerar med varandra i pastoratets/församlingens arbete och med omvärlden.

Vad är det pastorala programmet?

Det pastorala programmet är en reflektion över och redogörelse för hur den grundläggande uppgiftens delar (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission) interagerar med varandra i pastoratets/församlingens arbete och med omvärlden. Syftet är att ”människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas” (från kyrkoordningens andra avdelning: Församlingarna).  

Omvärldsanalysen med dess möjligheter, utmaningar och konsekvenser, grundat i den teologiska grundsynen ska leda fram till det pastorala programmet, vilket sedan ska spegla hur pastoratet/församlingen vill utföra den grundläggande uppgiften utifrån de lokala förutsättningarna. 

Hur utformas det pastorala programmet och vilka delar kan finnas med?

Det pastorala programmet ska spegla hur pastoratet/församlingen utifrån dess specifika förutsättningar och lokala möjligheter vill arbeta med den grundläggande uppgiften på ett sådant sätt att de fyra olika delarna interagerar med varandra under de kommande fyra åren gärna längre. Den grundläggande uppgiften är en, men arbetsmöjligheterna många. Tänk på att pastorala programmet ska ha framåtblick så det inte blir en verksamhetsbeskrivning av nuläget. 

Domkapitlet ser gärna att det i det pastorala programmet reflekteras över arbetet med barn och ungdom, idealitet, kommunikation, internationellt engagemang, hållbar utveckling, musik, lärande och undervisning, ekumeniskt sammanhang, interreligiöst sammanhang, andra aktörer, rekryterande miljö och gemenskaper som inkluderar till exempel hbtqi och funktionsvariationer. 

Domkapitlet ser även gärna att Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet lyfts i församlingsinstruktionen.​

Obs. Detta ska inte uppfattas som förslag på rubriker eller punkter som ska svaras på utan som en möjlighet att reflektera och konkretisera vad det innebär att vara kyrka i det lokala sammanhanget. Det är alltså inte ett förslag på struktur utan olika perspektiv som är angelägna i det pastorala programmet. När det gäller långsiktigt strategiska frågor bör församlingsinstruktionen ibland sträcka sig betydligt längre än fyra år.

 

FILM

Föreläsning:Det pastorala programmet med fokus på mission. Ulrica Fritzon och Urban Jorméus

Inspiration inför  pastorala programmet eller val av utvecklingsområden

Missionsperspektivet

Av den grundläggande uppgiftens fyra perspektiv är missionsperspektivet ofta det svåraste. Kanske beror det på att missionsbegreppet är så tydligt i förändring.  

Mission har uppfattats som en rörelse från centrum till periferi, från de priviligierade till dem av samhället marginaliserade. Mission innebär förändring. Denna omkastning av rollerna när det gäller att förstå vad mission innebär har stark grund i Bibeln eftersom Gud utvalde det dåraktiga, de fattiga och maktlösa (1 Kor 1:18-31) till att främja Guds mission för rättvisa och fred så att livet kan blomstra. 

Mission utgår från den treenige Gudens hjärta och den kärlek som flödar över hela mänskligheten och skapelsen. Den missionerande Guden som sände Sonen till världen kallar hela Guds folk och utrustar den med kraft att vara en hoppets gemenskap. Kyrkans uppdrag är att lovsjunga livet och att med den heliga Andens kraft stå emot och förvandla alla destruktiva krafter som hotar livet. Livet i den heliga Anden är missionsuppdragets innersta väsen, kärnan i varför vi gör det vi gör och hur vi lever våra liv. 

Dynamik, rättvisa, mångfald och förvandling som viktiga begrepp för mission i dagens föränderliga landskap. Reflektion kring missionsperspektiv finns att lära sig mer om i Kyrkornas världsråds viktiga missionsdokument som översatt till svenska heter “Tillsammans för livet- mission och evangelisation i en värld i förändring”. Det finns även en handledning som kan ge stöd för fortsatta samtal i församlingen. 

Läs mer: Tillsammans för livet-handledningen 

Hållbar utveckling

Utveckla arbetet med hållbar utveckling. Till hjälp finns Svenska kyrkans färdplan för klimatet och biskoparnas brev om för klimatet.  
 
Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi tvingas alla att ompröva vårt sätt att tänka kring skapelsen, livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Det är ett arbete som behöver få genomslag i hela samhället och påverka varje del av samhällsutvecklingen.     Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Vi ska också verka för klimaträttvisa stödja de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas trots att de bidragit till dem allra minst. Svenska kyrkan har antagit en färdplan för klimatet som innebär att kyrkan ska minska sin klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Svenska kyrkan ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för verksamheten till år 2030. Hur pastoratet/församlingen arbetar för att nå dessa mål ska därför finnas med i församlingsinstruktionen.  Läs mer om färdplan för klimatet och vilka tydliga mål som ska uppnås kring uppvärmning, transporter, förvaltning, investeringar, digitalisering mm. Mer inspiration finner du också i biskopsbrevet för klimatet. ​

Kommunikation

Magdalena Widmark berättar om Svenska kyrkans kommunikativa förmåga i ett kommunikationslandskap i förändring.
Gula gruppen och nycklar till en effektiv kommunikation.

Introduktionsföreläsning om Kommunikation som mission

Del 1 - om den moderna kommunikationens villkor.
Del 2. (18:48) Vem ser kyrkans kommunikation – med fokus på unga.
Del 3. (22:45) Gröna-gula-röda gruppen och styrdokumenten.
Del 4. (29:18) Att sätta ord på det som är viktigt. Relevant kommunikation
Del 5. (35:05) Kommunikation som gör skillnad – fokus på kännedom
Del 6. (41:05) Kontakt – en viktig del i relationen​

Magdalena Widmark berättar om förutsättningarna för ett kommunikativt möte, var kyrkan möter människor i dag och hur man systematiskt kan arbeta med möten.

Kommunikativa möten​

Del 1 – Förutsättningar och typ av kontakter i dag
Del 2. (5.15) I olika skeden av livet
Del 3. (8.36) Där människor söker
Del 4. (11.42) En bra historia
Del 5. (16.04) Mötets beståndsdelar
Del 6. (21.41) Vi möts igen och summering​

 

Inför skrivandet av det pastorala programmet

Med utgångspunkt i den grundläggande uppgiften väljer pastoratet/församlingen vad det pastorala programmet ska innehålla. Vilka rubriker och hur upplägget ser ut kan variera, men det pastorala programmet måste relatera till den grundläggande uppgiftens samtliga fyra olika delar på något sätt.