Foto: Skara stift

Certifierad skog

Prästlönetillgångarna i Skara stift arbetar för ett hållbart skogsbruk där skogens biologiska mångfald bevaras, ekosystemens funktioner säkras och värdefulla kulturmiljöer värnas för framtiden.

Skogsbruket är certifierat enligt både PEFC och FSC-standard. Båda systemen är oberoende internationella organisationer som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Läs mer om respektive standard här: 

Svenska PEFC-standarden

Skogsbruksstandard | FSC

Gallringspolicy 

Egendomsförvaltningen har dessutom utarbetat en gallringspolicy som är anpassad till de krav som ställs på natur- och kulturmiljöhänsyn i skogsvårdslag och certifieringsregler. Målet med policyn är att för framtiden skapa skogsbestånd med både god kvalitet och kvantitet.

Kontakt - certifierad skog

Skogsförvaltare
joakim.källman@svenskakyrkan.se     
0511-262 32