Valle församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingens stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

2022 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

Kontakt:
Emanuel Carlsson
Församlingsherde Valle församling
emanuel.carlsson@svenskakyrkan.se
0511-265 51

Församlingsrådets protokoll finns på kansliet i Kyrkans hus, Skara.

Valle församling bildades 2018-01-01 genom en sammanslagning av Axvalls, Eggby-Öglunda och Varnhems församlingar.
Protokoll från de tidigare församlingarna finns på kansliet i Kyrkans hus, Skara.

Valle församlingsråd

Ordförande:
Anders Jonsson
Backgården Öglunda
532 92 Axvall
backgardenoglunda@gmail.com

Vice ordförande:
Magnus Gunnarsson
Junkragårdsvägen 10
532 73 Varnhem
magnus@varnhem.org

Ledamöter:
Anders Jonsson
Magnus Gunnarsson
Agneta Ahlgrand
Charlotta Andersson
Margareta Broberg Gustafsson
Laila Nyman
Lars Olén
Lena Ringdahl
Lena Rosenblad
Jonathan Ryman
Emanuel Carlsson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Inga-Kajsa Christensson
Ulrika Ericsson
Tobias Johansson
Katarina Lagergren
Björn Pettersson