kyrkogård Skärv
Foto: Marina Larsson

Gravskick

På samtliga kyrkogårdar i pastoratet finns tillgång till gravplatser för gravsättning av kista eller urna. På några kyrkogårdar finns minneslund och askgravlund.
Detta ger frihet att kunna välja gravplats och gravsättning.

Kist- och urngravar upplåtes för 25 år med förlängning vid ny gravsättning.

För muslimer finns ett särskilt gravkvarter på Marie kyrkogård i Skara.

Kistgravplats och urngravplats
Den traditionella gravplatsen, kist- och urngraven, utgör alltjämt en betydande andel av det totala antalet gravsättningar. Under de senaste årtiondena har även alternativa former för gravsättning blivit vanligare.

Minneslund
Minneslunden är en gemensam och anonym gravplats där urnan gravsätts inom ett avgränsat område. Gravsättning i minneslund ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningens personal och anhöriga deltager ej. Särskilda smyckningsplatser finns, där efterlevande kan smycka med snittblommor och tända ljus. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer all skötsel och plantering i minneslunden.

Minneslund finns på Marie kyrkogård och Gamla kyrkogården i Skara samt på kyrkogårdarna i Varnhem, Eggby, Norra Ving, Skärv, Skånings-Åsaka, Vinköl och Västra Gerum.

Askgravplats
Askgravplatsen är kopplad till ett obligatoriskt skötselavtal som löper under samma tid som gravrätten. I en askgravplats får två urnor gravsättas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om. Gravplatserna får endast smyckas med snitt-
blommor i vas, samt vintertid med gravlykta / ljus. Egen plantering får inte förekomma. Askgravarna vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.
Askgravar finns på Eggby-, Varnhem-, Vinköl samt Marie kyrkogård och Gamla kyrkogården i Skara.

Askgravlund
Askgravlund är ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor. Gravsättningen sker utan upplåtelse av gravrätt. Gravsättning sker april-oktober, övrig tid om vädret tillåter. Anhöriga får närvara vid gravsättning. Förvaltningen ansvarar för vård och plantering i askgravlunden. Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats. Namnplattor ordnas av förvaltningen mot avgift. Namnplattan tas bort efter 25 år. Askgravlund finns på Marie kyrkogård och på Gamla kyrkogården i Skara.

Återlämnade gravar
En gravplats lämnas tillbaka - vad händer sedan?
När ingen längre vill ta ansvar för, eller betala för skötseln av en grav återlämnas den till förvaltningen. För kyrkan och för många andra är det viktigt att vårda det kulturarv som många kyrkogårdar utgör. Enligt ett riksdagsbeslut skall endast gravanordningar med kulturhistoriskt värde bekostas av begravningsavgiften. En kulturhistorisk bevarandeplan har tagits fram av antikvarie. Gravstenarna har klassificerats med historiskt värde som utformning, titel, gårdsnamn eller kvinnograv. Det har även förts dialog med kyrkoråd och hembygdsföreningar om lokalt historiska personer vars gravstenar bör bevaras. Vissa gravanordningar återanvänds till nya gravskick, t.ex. askgravplats och minneslund. Speciella gravstenar sparas och kan återanvändas. Det byggs en Gabionmur på Marie kyrkogård av återlämnade gravstenar. När gravstenar tas bort skapas det nya förutsättningar för t.ex. nya urnplatser, askgravplatser m.m. 

Kontakt Kyrkogårdsförvaltning

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Postadress: Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Expedition Marie kyrkogård: Helgfri månd-fred 8.00-12.00
Linda Florin & Annelie Karlsson tel: 0511-265 40 
mail: skara.kgf@svenskakyrkan.se


Fastighets- och kyrkogårdschef
Mikael Lidén tel: 0511-265 41
mail: mikael.liden@svenskakyrkan.se