Fastighetsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas fyra utskott, arbetsutskottet, kyrkogårdsutskottet, fastighetsutskottet och diakoniutskottet. Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten.

Fastighetsutskottet
Fastighetsutskottet arbetar med frågor som handlar om fastighetsfrågor och fastighetsförvaltning. Fastighetsutskottet består av fyra ledamöter med lika många ersättare.

 

Fastighetsutskottet

Fastighetsutskottets ordförande:
Barbro Berg
Härlundagatan 23 b
532 35 Skara
barbro.berg@skara.se


Ledamöter: 
Barbro Berg
Karl-Gustav Bynke
Anders Jonsson
Bengt Göran Nilsson
Tyra Roos
Jonathan Ryman
Robert Lorentzon, domprost