Fastighets- och kyrkogårdsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas två utskott, Arbetsutskottet och Fastighets- och kyrkogårdsutskottet. Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten.

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet
Utskottet behandlar frågor som dels berör församlingens fastighetsbestånd, dels frågor som rör begravningsverksamhet och dels kyrkogårdsförvaltningens ärenden. Utskottet ska under kyrkorådet förvalta pastoratets kyrkogårdar, samt bevaka att gällande och aktuell lagstiftning följs.

Utskottets uppgifter preciseras i kyrkorådets arbetsordning. Bestämmelser för begravningsverksamheten finns i begravningslagen.

Utskottet består av 8 ledamöter med 4 ersättare. Utöver de valda ledamöterna är domprosten ledamot av utskottet. Fastighets- och kyrkogårdschefen deltar i utskottets sammanträden. 

Av Länsstyrelsen utsett begravningsombud är Håkan Johansson.

Protokoll från Fastighets- och kyrkogårdsutskottet finns på Kyrkogårdsförvaltningens expedition, Marie kyrkogård, Skara.

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet

Ordförande:
Jeanette Jonsson
Backgården Öglunda
532 92 Axvall
buggaren@gmail.com

Ledamöter: 
Jeanette Jonsson
Doris Danielsson
Daniel Andersson
Jonathan Ryman
Lars Olén
Johan Hjertén
Barbro Berg
Thyra Roos
Robert Lorentzon, domprost

Ersättare:
Bengt Hoas
Håkan Karlsson
Karl Wallgren
Margareta Broberg Gustafsson

Av Länsstyrelsen utsett begravningsombud:
Håkan Johansson