Festlig invigning av 1700-tals orgeln i Falsterbo kyrka

Välkomna måndagen den 25 mars kl 18.00

Härmed inbjuds ni till festlig invigning av den nyrenoverade Malmlöforgeln i Falsterbo kyrka!

Måndag 25 mars Falsterbo kyrka kl: 18.00

Kom och fira att den unika orgeln i Falsterbo kyrka nu är färdigrenoverad. Föredrag och konsert av Anders Johnsson, orgelexpert och organist i S:t Andreas k:a, Malmö. Orgelbyggaren Mats Jonsson berättar om renoveringen. Musik med Skanör-Falsterbo Vokalensemble samt stråkkvartett under ledning av Per Engström. Mingel efteråt med möjlighet till samtal om orgeln.

 

Läs artikeln om Malmlöforgeln från senaste nummert av Kyrkoåret:

Malmlöforgeln i Falsterbo renoverad: text Anders Johnsson

Orgelbyggaren och bryggaren Andreas Malmlöf (1729-1789)  byggde omkring 10 orglar i Lunds stift mellan åren 1757-1785, varav den i Falsterbo St:a Gertruds kyrka är den enda som finns bevarad. Under 2018 har orgeln restaurerats och återställts av Bergenblad & Jonssons orgelbyggeri enligt ett program upprättat av författaren 2010. Antikvarisk medverkande har varit fil. Dr. Axel Unnerbäck och åtgärden har till stor del bekostats med kyrkoantikvarisk ersättning.

Andreas Malmlöf brukar benämnas amatörorgelbyggare, vilket kanske inte är helt rättvist eftersom orgeln i Falsterbo uppvisar förvånansvärd hantverksmässig skicklighet, framförallt vad gäller snickerierna. Det enda man känner till om honom är att han utöver orgelbyggandet även var verksam som snickare och bryggare i Malmö. Orgelbyggeri lärde han dels i Köpenhamn och av organisten, guldsmeden och amatörorgelbyggaren Christian Fredrik Hardt i Malmö. Malmlöf byggde följande orglar enligt Edholms Orgelbyggare i Sverige 1600-1900, varav inga finns bevarade utöver orgeln i Falsterbo:

Riseberga 1757 8 stämmor

Husie 1758 6 stämmor

V Karup 1759 9 stämmor

Skanör 1769 10 stämmor

Falsterbo 1769 5 eller 6 stämmor

Asarum 1771 10 stämmor

Simrishamn 1778 8 stämmor

Åhus? ca 1780 ?

Sövde 1783 8 stämmor

Hörup 1785 6 stämmor

Falsterboorgeln står på sin originalplats på en samtida liten klockarläktare mot norra väggen i koret. Denna placering i koret var relativt vanlig förr men är numera sällsynt, endast i Morlanda kyrka med sin berömda orgel återfinns numera samma företeelse.

Med sin korta oktav och för tiden förhållandevis ålderdomliga byggnadssätt är orgeln betydligt mer barock till stilen än man förväntar sig av tillverkningsåret 1769. Denna stilistiska eftersläpning på nästan 50-100 år är originell och beror förmodligen på att Malmlöf använt äldre förebilder. Vid mitten av 1700-talet fanns det inte heller några andra moderna orglar att studera i Skåne.

Enligt kontrakt och Abraham Abrahamsson Hülphers manuskript 1770 hade orgeln ursprungligen följande disposition:

Manualen: Stavning enligt nu framtagna handskrivna skyltar

Gedackt 8’ Gedagt 8 fus

Principal 4’ Principal 4 fus

Superoctaw 2’ Octava 2 fus

Quinta 1 1/2’ Qvinta 1 ½ fus (fottalet otydligt)

Mixtur 1 fack  Mixtur 2 Cor

Tremulant Tremulant (de sista fyra bokstäverna svåra att uttyda)

Wentil (andraget för bakre stocken där gamba nu står har ingen skrift, förmodligen bortskrapad)

ORGELN har ändrats och reparerats vid flera tillfällen enligt följande uppställning, men är ändå ovanligt välbevarad, med tanke på sin aktningsvärda ålder.

1769 byggd av Anders Malmlöf, Malmö

1867 reparation av Jöns Olsson Lundahl, Malmö. Säkerligen tillkom vid denna tid

Viola di Gamba 8’ (fr c0) istället för Mix tur och orgeln intonerades om genom att kärnstick tillfogades

1925 bygger Frobenius/Laukhuff ny orgel på västläktaren, men Malmlöforgeln lämnas orörd på sin originalplats i koret

1954 Renoverad av Einar Berg, Stockholm

1967 insattes elektrisk fläkt av Johannes Künkel, Lund.

1976 reparerades orgeln av Mårtenssons Orgelfabrik. Vid detta tillfälle till kom nya registerskyltar av trä

2008 orgeln skadas av kalkdamm och mögel vid kyrkorenovering

2018 restaurering och återställning av Bergenblad & Jonssons orgelbyggeri

Omdisponeringen och omintonationen av Lundahl 1867 gör att klangen är delvis förändrad, men tillräckligt frisk för att ge sken av sjuttonhundratalsorgel. För övrigt är allt originalsubstans, vilket är ovanligt.

Orgelns gråblå bemålning är original och i gott patinerat skick, rikligt försett med klotter och inristningar av församlingsbor och orgelbyggare, vilket är charmiga inslag i den helgjutna läktarmiljön. På notstället står följande text sirligt målad: Åhr 1769 Första Söndagen i Advent blef detta Orgelvark invigt av dåwarande kyrkoherden herr Lars Frost Ther vid förklarades 1 vers utaf den 147 Kong: D: Psalm

Pipverket är i stor utsträckning ursprungligt, av hög kvalitet och väl bevarat. Tonhöjden är hög korton (a1=469 Hz), det vill säga något mer än en halv ton över normaltonhöjd, vilket var praxis för orglar ända fram till 1800-talets början. Orgeln har stämts milt oliksvävigt enligt den samtida Linköpingorgelbyggaren Schiörlins temperatur. Mixtur 1 chor har rekonstruerats som en kompromiss mellan förmodade två nu försvunna koren, eftersom Lundahls skikt från 1867 med Viola di Gamba skulle behållas.

Bälgverk är ursprungligt och består av två remdragna enkelfaltiga kilbälgar i orgelhusets sockel. Sedan fläkten insattes ovanpå den understa bälgen 1967 har orgeln inte gått att pumpa för hand. Men nu har fläktlådan flyttats till platsen bakom vällbrädan och pumpfunktionen är åter möjlig. Bälgvikter i form av två tegelstenar/bälg är säkerligen original och ger lufttrycket 59 mmVp.

Pipverket var tidigare i relativt dåligt skick på grund av vårdslös stämning med sargade pipändar och bucklor som följd. Efter Mats Jonssons pietetsfulla piprestaurering är det åter i gott skick och trots en del sekundära kärnstick av Lundahl 1867 är klangen synnerligen frisk och helgjutet klassisk.

Axel Unnerbäcks slutord i den antikvariska rapporten får sammanfatta arbetet:

Restaureringen har skett med stor skicklighet och respekt för orgelns antikvariska och musikaliska kvaliteter in i minsta detalj. Särskild försiktighet har ägnats det spröda pipmaterialet, där sargade överkanter enbart lagats och riktats utan pålödningar eller stämringar. Originalmekaniken är iståndsatt och justerad och fungerar utan anmärkning. Med sitt väl bevarade innerverk, sitt förnämliga orgelhus med bevarad originalbemålning och inte minst sin påtagliga och karaktärsfulla klangskönhet hör Falsterboorgeln till eliten bland bevarade svenska 1700-talsorglar.