Begravning

Oavsett om sorgen kommer oväntat eller väntat är det många frågor som väcks till liv. Hur skall vi nu göra? Stilla dig en stund och begrunda hur du vill ha saker och ting ordnade. Du är alltid välkommen att rådgöra med din församlingspräst eller diakon, innan du bestämmer dig.

Kontakt

Ganska snart tar man kontakt med en begravningsbyrå. Denna hjälper till att boka tid för begravningsakten. De hjälper också till med andra praktiska ting omkring begravningen, annons i tidningen, blomsterarrangemangen etc. Har man särskilda önskemål om vilken präst man vill ha brukar det också gå att ordna. Prästen kommer att ta kontakt så snart han får vetskap om det som hänt. Naturligtvis går det bra att själv ta kontakt med den präst man vill ha, kanske t.o.m. innan man går till begravningsbyrån.

Själaringning   

Församlingen ordnar själaringning i kyrkan kl. 10 på följande tisdag efter det anmälan om dödsfall kommit in. Finns det särskilda skäl ordnar vi ringning den dag anhöriga önskar. Vid själaringningen vill många besöka kyrkan, tända ljus för den döde och sitta ner i bänkarna en stund medan klockan ringer.

Tacksägelse

Tacksägelse över avliden församlingsbo hålls normalt i gudstjänsten närmaste söndag efter dödsfallet. Om särskilda skäl föreligger kan Tacksägelsen senareläggas till senare söndag. När namnet läses upp tänder en kyrkvärd ett ljus i ljusbäraren framme vid koret. Under klockringningen överlämnar vi symboliskt den avlidne i Guds händer och tackar i stillhet för allt vad han eller hon har betytt för oss.

Jordbegravning     

Vid jordbegravning gravsätts kistan direkt efter begravningsakten i kyrkan. Avskedet sker vid graven.

Kremation

Vid kremation sker avskedet inne i kyrkan, vid begravningsaktens slut. Urnan gravsätts vid ett senare tillfälle, dock alltid inom ett år. Man bör dock inte vänta så länge och oftast är bara den allra närmaste familjen med när urnan gravsätts. Naturligtvis är prästen gärna med och ger stunden en värdig inramning.

Kostnad

Församlingsbor som är medlemmar i Svenska Kyrkan har ingen kostnad för själva begravningsakten och gravsättningen.

Gravplats   

Gravplats skall utan kostnad erbjudas den som vid dödsfallet var folkbokförd inom församlingen.

Gravrätt

Gravrätten upplåtes i 25 år, därefter förnyas upplåtelsen i 15-års perioder så länge gravrätten hålls i ett värdigt skick. Efter en ny gravsättning förnyas gravrätten  alltid i 25 år. När en gravrättsinnehavare avlidit får gravrätten bara överlåtas till någon som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till den avlidne. Den avlidne gravrättsinnehavarens dödsbo skall inom 6 månader efter dödsfallet anmäla vem gravrätten har gått över till.

Gravsten

Innan en gravsten sätts upp skall ett godkännande ges av Kyrkorådet. En skiss av gravstenen lämnas oftast in av det stenhuggeri som har fått beställningen