Begravning

Oavsett om sorgen kommer oväntat eller väntat är det många frågor som väcks till liv. Hur ska vi göra nu? Många beslut måste ibland fattas på kort tid. Men samtidigt är det viktigt att saker och ting inte går för fort. Du är alltid välkommen att rådgöra med din församlingspräst eller diakon innan du bestämmer dig.

Kontakt

Ganska snart efter ett konstaterat dödsfall tas första kontakten med en begravningsbyrå. Denna hjälper till att boka tid för begravningsakten. Byrån kan också vara behjälplig med andra praktiska ting som rör begravningen, till exempel annons i tidningen och blomsterarrangemang.
Om det finns särskilda önskemål om vilken präst man vill ha brukar det också gå att ordna. Prästen kommer att ta kontakt så snart hen får vetskap om det som hänt. Naturligtvis går det bra att själv ta kontakt med den präst man vill ha. Det kanske man vill göra redan innan man går till begravningsbyrån.

Själaringning   

Församlingen ordnar själaringning i kyrkan kl. 10 påföljande tisdag efter att anmälan om dödsfall kommit in. Finns särskilda skäl ordnar vi ringning den dag anhöriga önskar.  Själaringningen brukar vara ett uppskattat tillfälle för sörjande att besöka kyrkan. Tända ett ljus för den döde och sitta ner i bänkarna en stund medan klockan ringer.

Tacksägelse

Tacksägelse över avliden församlingsbo betyder att personens namn och ålder läses upp i kyrkan i samband med söndagens gudstjänst.  I de allra flesta fall är det närmaste söndag efter dödsfallet som gäller.
Om särskilda skäl föreligger kan tacksägelsen senareläggas till senare söndag. När namnet läses upp tänder en kyrkvärd ett ljus i ljusbäraren framme vid koret. Under klockringningen överlämnar vi symboliskt den avlidne i Guds händer och tackar i stillhet för allt vad personen har betytt för oss.

Jordbegravning     

Vid jordbegravning gravsätts kistan direkt efter begravningsakten i kyrkan. Avskedet sker vid graven.

Kremation

Vid kremation sker avskedet inne i kyrkan, vid begravningsaktens slut. Urnan gravsätts vid ett senare tillfälle, dock alltid inom ett år. Men man bör inte vänta så länge, vilket våra präster kan berätta mer om i samtal. Oftast är bara de allra närmast sörjande med när urnan gravsätts. Naturligtvis är prästen gärna med och ger stunden en värdig inramning.

Kostnad

Församlingsbor som är medlemmar i Svenska Kyrkan har ingen kostnad för själva begravningsakten och gravsättningen.

Gravplats   

Gravplats skall utan kostnad erbjudas den som vid dödsfallet var folkbokförd inom församlingen.

Gravrätt

Gravrätten upplåtes i 25 år, därefter förnyas upplåtelsen i 15-års perioder så länge gravrätten hålls i ett värdigt skick. Efter en ny gravsättning förnyas gravrätten  alltid i 25 år. När en gravrättsinnehavare avlidit får gravrätten bara överlåtas till någon som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till den avlidne. Den avlidne gravrättsinnehavarens dödsbo skall inom 6 månader efter dödsfallet anmäla vem gravrätten har gått över till.

Gravsten

Innan en gravsten sätts upp skall ett godkännande ges av Kyrkorådet. En skiss av gravstenen lämnas oftast in av det stenhuggeri som har fått beställningen