Personuppgiftsbehandling

Skallsjö församling välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Såhär behandlar vi dina personuppgifter.

Barngrupper

Så här behandlar vi dina uppgifter om dina barn går i våra barngrupper

Begravningsgudstjänst

Såhär behandlar vi dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst

Om ditt barn ska döpas hos oss

Såhär behandlar vi dina personuppgifter om ditt barn ska döpas hos oss

Om du ska döpas hos oss

Så behandlar vi dina personuppgifter om du ska döpa dig hos oss

Konfirmation

Såhär behandlar vi dina personuppgifter inför och under konfirmation

Om du är gravrättsinnehavare eller intressent

Såhär behandlar vi dina personuppgifter

Handlingar

Såhär behandlar vi dina personuppgifter.

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Såhär behandlar vi dina personuppgifter

Sociala medier

Såhär behandlar vi dina kontaktuppgifter om du integrerar med oss på sociala medier

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Såhär behandlar vi dina personuppgifter.

Om ni ska vigas hos oss

Såhär behandlar vi dina personuppgifter

Om du skickar e-post till oss

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss.

Vuxengrupper

Så behandlar vi dina personuppgifter om du är med i en av våra vuxengrupper.

Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst i Skallsjö församling.

Fondansökan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Skallsjö församling.

Personuppgiftspolicy

Skallsjö församling Personuppgiftspolicy, antagen av kyrkoråd 2018-05-21.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Skallsjö församling.

e-post:  skallsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Kontaktuppgifter till Skallsjö församlings dataskyddsombud:
Anna Herre, tel 08-22 88 40, dso@xeeda.se