Foto: Anna-Maria Martén

Gravrättsinnehavare

Rätten till gravplats kallas gravrätt. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för gravrätten.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister på den eller de som gravrätten upplåtits till. I gravregistret ska det finnas namn, personnummer och adress.

Du som är gravrättsinnehavare ansvarar för gravplatsen
När de anhöriga valt en gravplats skall de bland sig utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen – en gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare bestämmer man över vem/vilka som ska gravsättas i graven och ansvarar också för gravens skötsel. Det är möjligt att mot avgift uppdra åt begravningsverksamheten att sköta graven.

Dina rättigheter som gravrättsinnehavare
1. Du bestämmer vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
2. Du bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet (t.ex. gravsten).
3. Du bestämmer gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
4. Du bestämmer om gravrätten skall förnyas (på vissa villkor) vid gravrättstidens utgång.
5. Du bestämmer om gravplatsen skall återlämnas till begravningsverksamheten.

Foto: Anna-Maria Martén

Dina skyldigheter som gravrättsinnehavare
1. Du är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, dvs. ta hand om gravskötseln själv eller beställa hjälp med gravskötseln.
2. Du är skyldig att iaktta begravningsverksamhetens föreskrifter när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenhet (t.ex. storlek på gravsten) samt utsmyckning och ordnande i övrigt.
3. Du är skyldig att före gravrättstidens utgång anmäla till begravningsverksamheten om du önskar förnya gravrätten.
4. Du är skyldig att anmäla ny (annan) gravrättsinnehavare.

Upplåtelse av gravplats
Alla som är folkbokförda i i Sverige har enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år på den ort där den avlidne var folkbokförd vid sin död. I samband med ny gravsättning i äldre grav förlängs gravrättstiden utan avgift med 25 år från gravsättningsåret. När 25-årsperioden är slut kan upplåtelsen av gravplatsen mot en avgift förnyas, under förutsättning att gravplatsen är välvårdad.

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare (se ovan om gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter.) Gravrättsinnehavaren kan av olika skäl, t.ex. ålder, sjukdom eller avlägset boende önska överlåta gravrätten till någon annan person. Gravrätten kan överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge till tidigare gravrättsinnehavare eller är nära släkt med någon som är gravsatt i graven eller till allmänna arvsfonden. Den nya gravrättsinnehavaren ska registreras hos begravningsverksamheten.

Återlämnande av grav
Den som är gravrättsinnehavare har möjlighet att avbryta gravrättsinnehavet och återlämna gravrätten till begravningsverksamheten. Då övergår ansvaret för graven till begravningsverksamheten. Gravfriden gäller dock alltid 25 år efter senaste gravsättningen.

Gravbrev och gravbok
Vi bekräftar genom ett gravbrev varje upplåtelse av en gravplats med gravrätt. Gravbrevet skickas till den som är gravrättsinnehavare. Vi för också in uppgifterna i begravningsverksamhetens register (”gravboken”). Den innehåller uppgifter om alla gravar och gravsättningar på Skallsjö begravningsplats.

Gravplats med skylten "Gravrättsinnehavare sökes". Foto: Anna-Maria Martén

Vi söker gravrättsinnehavare

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill vi komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen. Om detta berör dig eller om du vill veta om du är antecknad som gravrättsinnehavare, kontakta oss!
Får vi inte kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Skyltar har satts ut på följande gravplatser: 

Gravnummer / Text på gravsten 

Kvarter 02:
Gravplats 0027 / Trädgårdsmästare Carl Carlsson Hulda

Kvarter 06:
Gravplats 0026 / Mabel Hepburn

Kvarter 12:
Gravplats 0007/ Karl Flodén Makan Hulda

Kvarter 15:
Gravplats 0085/ Godsägare Fredrik Eriksson Floda Säteri

Kvarter 17:
Gravplats 0054: Erik Johansson Makan Anna
Gravplats 0177: Ekman Mor Solveig Sonen Hans
Gravplats 0314/ Adolf Johansson