Utredning av Svenska kyrkan i Schweiz

Nyhet Publicerad Ändrad

Läs Anna Tengås redogörelse om den utredning av Svenska kyrkan i Schweiz som genomförts av kyrkostyrelsen i Sverige, och om det beslut som tagits

Svenska kyrkans framtid i Schweiz

Det har påbörjats en genomlysning av Svenska kyrkans pastorala verksamheter utomlands.

Det handlar främst om att hitta bättre ekonomisk trygghet och hållbarhet för att på sikt kunna finnas kvar, som svensk församling utomlands. Församlingar måste kunna bära sig själva med ett stort engagemang från förtroendevalda och frivilliga för att kunna dra runt verksamheten.

Schweiz var en av de första församlingarna som granskades och biskop emeritus Per Eckerdal gjorde en noggrann och bra utredning om Schweiz två församlingar. Den västra församlingen Lausanne, Geneve och Bern och den östra Zürich-Basel. Han föreslog en församling med säte i Zürich men med flera lokala kyrkokommittéer på orter där vi är aktiva med olika verksamheter och gudstjänster. Till detta föreslogs att skicka tre utsända från Sverige.

Kyrkostyrelsen fattade ett beslut den 26 mars att bilda en ny församling i Schweiz och upplösa de två nuvarande församlingarna. Det finns ännu inget bestämt var sätet ska vara lokaliserat eller exakt tidsram för när detta ska vara genomfört, men vår Skut-chef Rickard Jönsson uttrycker i Kyrkans tidning förhoppningar om att den nya församlingen ska vara på plats till årsskiftet. När det gäller utsänd personal, så får vi nog räkna med halverad styrka. Troligtvis i  storleksordningen två heltidstjänster.

Det har funnits ett visst motstånd och en del kritik om att våra två församlingar inte fått varit tillräckligt delaktiga. Trots detta tycker jag att vi haft en del transparens och samråd i olika frågor. I kyrkans tidning nr 18 den 30 april finns en artikel om kyrkostyrelsens beslut. Jag tror själv att Biskop Eckerdals förslag är klokt och noga genomtänkt med en församling eftersom vi har en krympande ekonomi där intäkter och gåvor minskar, men kostnaderna förblir desamma. Den största farhågan som jag kan se är en ökad mobilitet, utan ett fast församlingshem så att ett levande församlingsliv blir svårt att upprätthålla. Men det kan också bli konstruktivt och bra med aktiva församlings kommittéer på de olika orter där vi verkar.

Visst blir det en stor utmaning för våra två nuvarande församlingar att gå ihop och skapa och utveckla den nya Svenska kyrkan i Schweiz. Det talas visserligen 4 språk i detta land, men i kyrkan talar vi svenska.

Med anledning av Covid-19, som drabbat alla utlandsförsamlingar hårt, har flera fått stora ekonomiska svårigheter och några kommer kanske inte att kunna finnas kvar. Då är de schweiziska församlingarna bättre rustade och kan med all säkerhet hitta ett framgångsrikt koncept, som blir till en livskraftig framtida församling. Det finns fantastiskt många frivilliga eldsjälar, som kan bli ryggraden i den nya församlingen.

Anna Tengå

Ordförande i Svenska Kyrkan Zürich – Basel från 2015 till 2020.