Så behandlas dina personuppgifter

I Svenska kyrkans verksamhet förekommer ofta behandling av personuppgifter. Vår ambition är att sköta detta med respekt för varje individ.

Det innebär inte bara att vi har ambitionen att följa gällande lagstiftning utan också att vi har egna riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas i enlighet med Svenska kyrkans värdegrund om varje människas värde.

På ett antal sidor kan du läsa om hur vi hantera personuppgifter i olika sammanhang. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig, antingen till Sävare församling eller till vårt dataskyddsombud. Adressen finns längst ner på denna sida.

DINA RÄTTIGHETER
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
 
Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Behandling som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart

KONTAKT
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskyddsförordningen:

Dataskyddsombud
Anna Herre
Xeeda AB
Mobil: +46 76 109 89 00
www.xeeda.se

 

 

 

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

Personuppgifter på sociala medier

Så här behandlas dina personuppgifter när du kommunicerar med Sävare församling på sociala medier.

Personuppgifter på bild- eller filmmaterial

Så här hanteras foto och filmmaterial i Sävare församling

Personuppgifter i e-post

Så här behandlas personuppgifter om du skickar e-post till Sävare församling.

Personuppgifter vid dop av barn

Så här behandlas dina personuppgifter vid dop av barn i Sävare församling.

Personuppgifter vid vigsel

Så här behandlas era personuppgifter om ni ska viga er hos oss.

Personuppgifter vid begravning

Så här behandlas personuppgifter vid begravning.