Olika benämningar

Ordlista för olika benämningar inom begravning

ASKGRAVPLATS
Gravplats för urnor med gemensam plantering där namn och plats finns angivet. I Sävare församling har man en liten liggande gravsten vid gravplatsen. Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren får smycka med snittblommor och ljus. Kyrkogårdsförvaltningen sköter graven, det vill säga planteringar och smyckning med vinterdekoration. Se här vad kostnaden för askgravplats är.

I dagsläget finns det askgravplatser på sex av Sävare församlings kyrkogårdar; Hasslösa, Härjevad, Norra Härene, Saleby, Sävare och Trässberg. 

BEGRAVNINGSAVGIFT
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift via skattsedeln. I begravningsavgiften ingår:
* Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
* Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
* Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
* Kremering.
* Lokal för förvaring och visning av stoft.
* Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

BEGRAVNINGSLAG
(SFS 1990:1144) är en lag som reglerar begravningsverksamheten i Sverige, bland annat om hur den ska finansieras.

BEGRAVNINSGPLATS
Område som är anordnat för gravsättning av avlidnas stoft eller aska. Begravningsplatser innefattar kyrkogårdar och andra gravområden, minneslundar, askgravplatser med mera.

BEGRAVNINGSOMBUD
Enligt 10 kap 1 § begravningslagen ska Länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar inom Lidköpings kommun. 

BISÄTTNING
Bisättning är inget entydigt begrepp. Betydelsen kan växla från en ort till en annan men i ordet ligger alla de åtgärder som hänger samman med placering av stoft i kista och transport till begravningsceremoni, gravsättning eller kremering. Följande moment kan ingå i bisättningen: påklädnad, kistläggning, transport av kistan samt mottagande av kistlagt stoft i lokal för förvaring och visning.

FAMILJEGRAV
Familjegrav är inget juridiskt begrepp men ett ofta använt ord för en i släkten redan befintlig gravplats där flera personer i familjen gravsatts.

GRAVBREV
Ett gravbrev får den som är innehavare vid upplåtelse av gravrätt. Gravbrevet är ett bevis på rätten till gravplatsen.

GRAVPLATS
Gravplats är det område som gravrätten är kopplad till. Gravplatsen kan ha utrymme för en eller flera kist- eller urngravar.

GRAVRÄTT
Ger dig rätt till en viss grav och innebär också ett ansvar för att hålla den i ett vårdat skick. Gäller i 25 år från den sist gravsatta och kan förlängas efter denna tid. Gravrättsinnehavaren har ansvar för stenen, för att platsen är ordnad och i gott skick och för säkerheten på gravplatsen. Huvudmannen kontrollerar regelbundet att stenen sitter stadigt men kostnaden för eventuella åtgärder står gravrättsinnehavaren för. 

GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Den som har ansvar för gravplatsen och avgör vad man ska göra med skötsel och vem som mer får gravsättas i graven.

GRAVSKICK
Olika typer av gravplatser som till exempel kist-, urngrav, minneslund, askgravplats m.m.

GRAVSKÖTSEL
Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravskötseln. Vill du ha hjälp med den kan du teckna avtal med kyrkogårdsförvaltningen, se här vad Sävare församling erbjuder.

GRAVVÅRDSBESTÄMMELSER
Alla stenar eller andra gravanordningar måste godkännas av huvudmannen. Likaså om det gäller större förändringar. Bestämmelserna kan variera mellan olika kyrkogårdar.

HUVUDMAN
Den ansvarige för begravningsverksamheten på en ort kallas huvudman. Vanligtvis är huvudmannen en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan. I vårt område är det Sävare församling som är huvudman. Huvudmannen kan även vara en kommun vilket är fallet i Stockholm och Tranås.

JORDBEGRAVNING
Kistbegravning. Kistan sänks ner och graven återfylls varsamt med jord. Gravsättning måste ske inom en månad från dödsfallet.

KISTGRAVPLATS
En gravplats där kistan gravsätts i marken. Gravrätten gäller 25 år med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren kan välja att sköta graven själv. Det går också att teckna skötselavtal och låta kyrkogårdsförvaltningen sköta den uppgiften. Se här vad Sävare församling erbjuder.

KREMERING
Förbränning av stoftet efter en avliden person (urnsättning eller minneslund). Detta måste ske inom 1 månad efter dödsfallet. Gravsättning av askan måste ske inom ett år från dödsfallet.

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA GRAVAR
Kallas också K-märkta gravar. Är uppdelade i två kategorier K1 = omistliga gravar och K2 = värdefulla gravar. Gravplatsen ska bevaras med stöd av Kulturminneslagen och Kulturminnesförordningen.

Det finns ingen gravrättsinnehavare till dessa gravar utan de sköts om av kyrkogårdsförvaltningen. Gravplatsen kan utmärkas till kulturgrav av olika anledningar, gravanordningens form och bearbetning eller ålder avgör det kulturhistoriska värdet. Det kan också vara en intressant inskription eller en intressant person som är gravsatt i graven. Mycket gamla gravar med enbart kvinnonamn kan vara ett exempel, då det var vanligast att endast mannens namn stod på en familjegrav. Särskilda yrkesbeteckningar kan också vara en anledning till K-märkning.

KYRKOAVGIFT
Kyrkoavgift betalar den som är medlem i Svenska kyrkan. I kyrkoavgiften ingår begravningsgudstjänst med präst, kyrkomusiker, bärartjänst och kyrkvaktmästare.

KYRKOGÅRD
Begravningsplats i anknytning till en kyrka.

MINNESLUND
I en minneslund är man anonym och det finns ingen gravrättsinnehavare. Askan gravsätts av kyrkogårdens personal under värdiga former. De anhöriga deltar inte vid gravsättningen och får inte veta exakt plats, men det finns en särskild del av minneslunden där man kan sätta blommor och ljus. Det kostar ingenting att gravsättas i en minneslund. Området med tillhörande planteringar sköts av kyrkogårdens personal. 
En fin tanke med detta gravskick är att man kan gå till vilken minneslund som helst för att minnas den bortgågne. 
Minneslund finns på kyrkogården i Sävare.

SPRIDNING AV ASKA
Man kan i vissa fall få sprida askan över vatten eller andra naturområden, men det kräver tillstånd av länsstyrelsen i det län där askan önskas spridas. Det är anhöriga till den avlidne/avlidna som söker tillstånd. Sävare församling hanterar inte tillståndssökande eller utförande.

STOFT
Stoft är en död persons kropp. Stoftet kan kistbegravas eller kremeras.

TRANSPORTER
Transportkostnader är av två slag; de som dödsboet ska betala och de som täcks av begravningsavgiften. Dödsboet betalar för transport av kista med stoft från sjukhus, sjukhem eller privat boende till den lokal där huvudmannen tar över ansvaret för stoftet (kroppen). Denna lokal kan finnas i en kyrka, ett kapell, en ceremonilokal eller på krematoriet. I Sävare församlings fall är bisättningslokalen belägen på sjukhusområdet i Lidköping. Transport av kistan från förvaringslokal till dess att gravsättning skett inom huvudmannens förvaltningsområde ingår i begravningsavgiften. Om transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda begravningsplatser ingår transportkostnaden i begravningsavgiften även om gravsättningen sker utanför huvudmannens område.

URNGRAVPLATS
En gravplats där urnan gravsätts i marken. Gravrätten gäller 25 år med möjlighet till förlängning. Också här kan gravrättsinnehavaren välja att sköta planteringen själv eller köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen, se här vad Sävare församling erbjuder.

VANVÅRDAD GRAVPLATS
Gäller gravplatser där gravrättsinnehavaren har skötselansvaret. Vanvård uppstår när gravplatsen inte vårdats. Detta protokollförs, fotograferas och gravrättsinnehavaren kontaktas för att utföra åtgärder. Om inte vanvården upphör kan gravrätten komma att gå tillbaka till huvudmannen.