Foto: Maria Schön

Gravstenssäkring

Kontroll av gravstenar i Sävare församling

Gravstenssäkring

Nu har vi startat upp kontroll av gravstenarna med avseende på att de är säkert monterade. Detta för att förebygga olyckor om gravstenar välter – kyrkogården som en offentlig plats skall vara en säker miljö för både besökare och personal.

Kontrollen sker enligt uppställt regelverk från CGK (Centrala Gravvårdskommitten) som kan sammanfattas enligt följande:

1. Stenen skall klara motsvarande 35 kg tryck från två håll utan att välta.
2. Stenen får ej ha alltför stor lutning. Kontroll sker genom lodning och vi kontrollerar att tyngdpunkten ej ligger utanför stenens infästning, se bild.
3. Stenen skall vara dubbad med minst två dubb mellan livsten och sockel.

Gravsten med alltför stor lutning

De stenar som inte klarar belastningskraven får en provisorisk säkring.
Därefter skickar vi ut brev till de gravrättsinnehavare/kontaktpersoner som har gravstenar som behöver åtgärdas. I detta står information om vad som behöver åtgärdas och även kontaktuppgifter till företag som kan utföra gravstenssäkring. Ett år efter första besiktningen görs en uppföljande kontroll.

jliga åtgärder:
·  Säkra stenen själv.
·  Vi planerar att göra en gemensam beställning av säkring hos lokal stenfirma. Vill du ha din sten säkrad i denna beställning så kontakta exp. 0510-50026. Enligt dialog med stenfirma uppskattas kostnaden för en säkring av de vanligaste stenarna till ca 3–5 000 kr, beroende på åtgärd.
·  Beställ säkring genom stenfirma utifrån eget val av firma.
·  Återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen.
·  Ansök om att ta bort stenen - kontakta då kyrkogårdsförvaltningen.

Stenar som vid uppförandet är godkända för stående montering skall fortsatt vara monterade så. Efter ansökan hos kyrkogårdsförvaltningen kan någon enstaka modell godkännas för liggande montering.

Har vi ej kontaktuppgifter skyltas stenen med en önskan om att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen. Ser ni en sådan skylt och kan tipsa om kontaktuppgifter så är vi tacksamma.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har låtit meddela att för de gravstenar som planeras att tas bort krävs tillstånd. Sådan ansökan görs av kyrkogårdsförvaltningen för återlämnade stenar men av gravrättsinnehavaren för de stenar som står på dessa gravar. Om detta är aktuellt planerar vi på kyrkogårdsförvaltningen att göra någon form av gemensam ansökan och kan handleda i ansökningsprocessen. Ansökan är kostnadsfri.  

För frågor kring din gravsten eller arbetet med gravsäkring, kontakta:
Lisbeth Thorstensson, kyrkogårds och fastighetschef Sävare församling
0722-30 89 81
lisbeth.thorstensson@svenskakyrkan.se