Foto: Maria Schön

Begravningsavgift

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige

Vad är begravningsavgift?
Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift) är därför separerade på skattsedeln.

Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

För att kunna utföra detta krävs bland annat personal, maskiner, redskap, administration och ett förtroendevalt organ med förvaltningsansvar, oftast styrelsen för församlingen eller pastoratet, kyrkorådet.

Ansvaret är en samhällsuppgift
Ansvaret för begravningsverksamheten är en samhällsuppgift som innefattar myndighetsutövning. De beslut som fattas med stöd av begravningslagen i enskilda ärenden är därför möjliga att överklaga till länsstyrelsen, vidare till förvaltningsrätten och i förekommande fall till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Detta ingår i begravningsavgiften
För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år·
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser.