Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas. Läs mer om gravar och de rättigheter och skyldigheter som följer med en grav här.

Gravar och gravsättning

Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Beroende på vad den avlidne och anhöriga önskat finns sedan olika typer av gravar och gravsättning. För jordbegravning (kista) krävs en gravplats med gravrätt, men för kremation finns fyra olika alternativ i Sävar-Holmöns församling– gravplats med sten (urngravplats), minneslund, askgravlund eller spridning av aska till havs eller i naturen.

GRAV MED GRAVSTEN OCH PLANTERINGSYTA

Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. En anhörig tecknar gravrätten för 25 år, därefter kan den förlängas.

Gravplatser med gravrätt finns på alla våra kyrkogårdar för både kist- och urnbegravning. För urnor kallas den urngravplats. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan. Läs mer här om du vill beställa skötsel av din grav från Sävar-Holmöns församling.

URNGRAVPLATS

En urngravplats är en gravplats med gravrätt, se ovan. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av urnan. 

MINNESLUND

En minneslund är en del av kyrkogården utan personliga gravar. Om du vill ställa ner en blombukett eller tända ett ljus gör du det på en gemensam plats i minneslunden. I en minneslund finns inga gravrätter och inget personligt skötselansvar. Urnorna grävs ned i minneslunden men anhöriga får inte närvara vid gravsättningen av urnan. Minneslundar finns på alla församlingens kyrkogårdar med undantag för Botsmarks östra begravningsplats.

ASKGRAVLUND

En askgravlund är precis som minneslunden en del av en kyrkogård där det inte finns personliga gravar. Men till skillnad från i minneslunden finns i en askgravlunden en gemensam plats där en namnplakett kan fästas, och anhöriga har också möjlighet att närvara vid urnnedsättningen. I en askgravlund finns inga gravrätter och inget personligt skötselansvar. Kostanden för plaketten är 1650 kronor (2019).

Askgravlundar finns på kyrkogårdarna i Sävar och Botsmark. Församlingen har också planer på att iordningställa en askgravlund på Holmön.

SPRIDNING AV ASKA TILL HAVS ELLER I NATUREN

Om du vill att askan efter den avlidne ska spridas på annan plats än de allmänna begravningsplatserna krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det ansöker du om här.

Gravrätt

Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten upplåts kostnadsfritt för 25 år. Sedan kan gravrätten förnyas, mot en viss avgift. 

För varje grav finns en gravrättsinnehavare registrerad. En befintlig gravrätt kan överlåtas från en person till en annan.

SOM GRAVRÄTTSINNEHAVARE HAR DU:

Meddela ny adress och gravrättsinnehavare

Tyvärr finns inte personnummer antecknade på alla gravrättsägare och det är därför inte säkert att vi automatiskt får din nya adress om du flyttar. Meddela därför expeditionen din nya adress!

Om gravrättsinnehavaren avlider måste dödsboet meddela oss vem som är ny innehavare inom sex månader, annars återtas gravrätten automatiskt efter en viss prövotid.

ATT ÅTERLÄMNA GRAVRÄTTEN

När gravrätten lämnas tillbaka blir församlingen åter innehavare av graven. Det innebär att den tidigare gravrättsinnehavaren inte längre bestämmer över graven.

Den eller de som är gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar oavsett vad som händer med gravrätten. Tidigast 25 år efter den senaste gravsättningen kan graven upplåtas till en ny innehavare.

Om du återlämnar graven och inte vill ta vara på eventuell gravsten tas den omhand av församlingen. Stenen kan slipas om och erbjudas till andra gravar. Om graven är klassad som kulturhistoriskt värdefull kan stenen få finnas kvar utan omarbetning.

Läs mer om gravrätt här

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta församlingsexpeditionen.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Sävar-Holmöns församling är till för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Vill man inte sköta graven själv kan man köpa det som tjänst. Här hittar du de gravskötseltjänster som erbjuds i Sävar-Holmöns församling.

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas. Läs mer om gravar och de rättigheter och skyldigheter som följer med en grav här.

Gravstenar

Gravstenen är en fin påminnelse om de som lämnat oss. Hur den får se ut varierar mellan olika kyrkogårdar och trots att den oftast är av just sten behöver den omvårdnad. Här kan du läsa mer regler om och skötsel av gravstenar.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på kyrkogårdarna i Sävar-Holmöns församling.

Svenskagravar.se

Hitta graven

På svenskagravar.se kan du söka efter alla som gravsatts i Sävar-Holmöns församling och på många andra platser runt om i Sverige. Här hittar du också kartbilder som visar exakt vart på begravningsplatsen graven ligger. Att söka på svenskagravar.se är helt gratis.

Begravning

Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, för att överlämna en människa till Gud och för att säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

  Under sommarhalvåret har vi också säsongsanställd personal på kyrkogårdarna.

  Sävar-Holmöns församlingsexpedition

  Post- och besöksadress

  Sävar-Holmöns Församling
  Forsells väg 16
  918 31 Sävar

  Besöks & telefontider

  Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 10.00–12.00

  Telefon
  090 – 71 25 00

  E-post
  savar.forsamling@svenskakyrkan.se

  Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.