Någon sänker en bebis ner i dopfunten medan prästen håller sin hand på barnets huvud.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vanliga frågor och svar om dopet

Hur går ett dop till egentligen? Kan man ha dopet i trädgården? Vem får döpas? Här hittar du svar på många av de vanligaste frågorna om dopet.

Hur går ett dop till?

Vid ett dop i Svenska kyrkan tar en präst vatten över en persons huvud tre gånger och säger: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera.

Får man ha med egna dikter eller sånger vid dopgudstjänsten?

Ja, det får man. Det finns en ordning för dopgudstjänsten som innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan skall innehålla, men det finns utrymme för personliga tillägg. Prata om dina önskemål med den präst som ska döpa.

Måste man ha särskilda kläder när man döps?

Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop, redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder. I Sävar-Holmöns församling finns några dopklänningar/dopdräkter för spädbarn och mindre barn att låna. Det finns också vita konfirmandkåpor att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dopet visar Gud sin omsorg om oss och vi blir del av en större gemenskap, församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Vem kontaktar jag om jag vill boka tid för dop?

Ring eller mejla församlingens expedition så ordnar de hela bokningen. Kontaktformulär och kontaktuppgifter hittar du här.

Vad kostar ett dop?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. I Sävar-Holmöns församling får du också låna lokal om du/ni skulle vilja bjuda på fika eller ha en fest för att fira dopet.

Måste man vara medlem för att få döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Hur ser Svenska kyrkan på ensamstående föräldrar som vill döpa sitt barn?

Dopet är alltid en relation mellan Gud och den som döps. Dopet är inte knutet till förälders/vårdnadshavares tro eller liv.

Hur ser Svenska kyrkan på samkönade par som vill döpa sitt barn?

Svenska kyrkan välkomnar alla till dopet. Dopet är inte knutet till vårdnadshavares tro eller liv. Svenska kyrkan bejakar homosexuell kärlek och äktenskap.

Får man döpa barnet i en annan församling än där man bor?

Ja, det får man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där du vill boka dop.

Kan man ha dop hemma, till exempel i trädgården?

Ja det kan man, men möjligheten kan variera utifrån praktiska omständigheter. Prata med församlingens expedition och prästen som ska hålla i dopet så kan de ge dig besked om vad som gäller i just ditt/ert fall.

Vi vill gärna ha dop enskilt och inte när församlingen har sin vanliga gudstjänst, går det?

Ja, det går. De flesta dop sker i enskilda dopgudstjänster som i Sävar-Homöns församling oftast hålls på lördagar. Men det är alltid roligt när någon vill döpa i samband med de vanliga gudstjänsterna på söndagar eftersom församlingen då får möjlighet att hälsa en ny människa välkommen in i gemenskapen.

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan, och det ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den döpta kan också bli kyrkvärd. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.

Antecknas dopet hos kyrkan?

Ja, dopet skrivs in i dopboken i den församling där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige antecknas dopet i den församling där dopet har ägt rum.

Om man är döpt i en annan kyrka än Svenska kyrkan, räknas det som ett dop?

Ja, så länge det skett i vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn så räknas en person som döpt oavsett i vilken annan kristen kyrka eller samfund dopet skedde.

Vem bestämmer om dop av ett barn?

Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om ett barn ska döpas. Detta är oftast föräldrarna men det kan förekomma att endast en eller ingen förälder är vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte är överens om att barnet ska döpas kan inte dop ske. Från 12 års ålder ska också barnet självt ger sitt samtycke.

Kan man döpa barn som har en förälder som tillhör ett annat samfund eller en annan religion?

Ja, om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, åldern spela ingen roll. I Svenska kyrkan döps såväl barn som ungdomar och vuxna. Det aldrig försent att döpas.

Vem får vara fadder?

Den som är döpt kan vara fadder. Men det finns inget krav på att faddern ska vara döpt just enligt Svenska kyrkans ordning eller tillhöra Svenska kyrkan. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Om man önskar en fadder men tycker att det är svårt att välja ut någon särskild person i barnets närhet för att vara fadder kan man samtala med dopprästen om detta.

Hur många faddrar får man ha?

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och man behöver inte ha någon fadder alls. 

Kan man ta bort/lägga till faddrar?

Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör eller att dopfamiljen och faddern av någon anledning inte längre vill ha kontakt med varandra. Då fyller faddern inte sin funktion.  

Det går inte att lägga till eller ta bort faddrar. Däremot kan den döpta eller föräldrarna låta en annan person skapa en särskild relation till barnet. 

Vi har fått inbjudan till dop för vårt barn från församlingen. Varför det?

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska församlingen informera föräldrar eller annan vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan om möjligheten att döpa sitt barn. Informationen ska skickas ut innan barnet blivit fyra månader. Skulle ni inte ha fått någon inbjudan är du välkommen att kontakta församlingens expediton så att vi kan rätta till det.

Barn som inte har minst en vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan får ingen inbjudan till dop eftersom de inte finns i Svenska kyrkans register och församlingen därför inte får någon notering om att barnet fötts. 

Redo att boka dop?

Boka dop