Sätila kyrka

Kyrkobyggnaden

Den ursprungliga kyrkan av sten uppfördes någon gång på medeltiden på en ås med utsikt över Lygnern. I ett dokument från 1419 omnämns en kyrkby i Sätila, så en kyrka bör redan då ha funnits på platsen. Hur stor del av ursprungskyrkan som finns kvar i nuvarande kyrka är okänt. År 1725 förlängdes kyrkan 90 alnar åt öster, vilket är omkring en tredjedel av kyrkobyggnadens totala längd. Dessförinnan, vid en okänd tidpunkt, hade kyrkan förlängts åt väster. En sakristia vid östra kortsidan uppfördes 1820, men revs 1900.

Ett kyrktorn av sten vid västra kortsidan uppfördes 1821. Samma år brandskadades emellertid tornet och delar av kyrkan svårt efter ett blixtnedslag. Ett nytt torn byggdes påföljande år och kyrkan reparerades.

År 1900 genomfördes en ombyggnad efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren som omvandlade byggnaden till en korskyrka. Nuvarande sakristia tillkom och korsarmar uppfördes vid långhusets norra och södra sida. Kyrkorummet har en öst-västlig orientering med korsarmar åt norr och söder. Bakom koret är sakristian inrymd och avskiljd från det övriga kyrkorummet av ett skrank.

Takmålningar

Inventarier

Orglar