En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Miljö och hållbarhet

Svenska kyrkan har en färdplan för klimatet som innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten senast år 2030.

 

Särö pastorat är miljöcertifierade enligt Kyrkornas miljödiplomering. Vi har en miljögrupp som träffas regelbundet med representanter från våra enheter och yrkeskategorier. ​​​​​​​

Miljövision för Särö pastorat

I tacksamhet och respekt för Guds skapelse ska Särö pastorat ta aktivt ansvar, förmedla hopp och vara en förebild vad gäller miljöarbete och hållbar utveckling, för såväl levande som kommande generationer.

Miljöpolicy för Särö pastorat

Vi ser och tar vårt ansvar för kommande generationer genom att:  
- I all verksamhet och alla beslut arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling. 
- Synliggöra vår vision i våra styrande dokument, riktlinjer och policys. 
- Genom praktiska exempel medverka till en attitydförändring, som leder till en hållbar livsstil. 
- Sprida kunskap och goda idéer genom information och kommunikation samt motivera och inspirera församlingsbor att vara föredömen för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa. 
- Prioritera närproducerade, miljövänliga, ekologiskt producerade och rättvisemärkta varor vid upphandling och inköp. 
-  Följa de lagar och förordningar som finns på miljöområdet och i kulturminneslagen.
- Bedriva miljöarbetet som en kontinuerlig process, där vi ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar.

Nationellt. Så arbetar Svenska kyrkan för en hållbar utveckling.

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.