Helig Ande och efterföljelse

Vad är Andens gåvor? Vad gör Helig Ande?

Andaktstips:

- Guds ljus i ”Andaktslådan” sid 16

- Tjäna varandra i ”Andaktslådan” sid 48

- Är det du som jobbar som Jesus i ”Älskad och utmanad” sid 22

- Den kristna fisken (fråga KOL)

- Vinden (fråga KOL)

Musiktips:

 • Du omsluter mig
 • Din trofasta kärlek
 • Tänk att jag får vara
 • Ödmjukhetens konung
 • Du lyfter mig upp
 • På dig min Gud förtröstar jag
 • Så länge jag lever
 • Känn ingen oro
 • Kärleksvisan
 • Där får jag andas ut

Lektips:

Svans-ta

 • Alla deltagare får ett tygband, snöre eller något annat som kan användas som svans. Tygbandet fästs i byxorna så att det sitter fast men ändå lätt kan ryckas loss. Sen gäller det att ge sig ut och fånga in så många av de andras svansar man kan utan att ens egen svans blir ryckt. Lekledaren kan dela ut nya svansar till de som blivit av med sin så långt det är möjligt. När alla svansar är slut räknar man fångsten, flest vinner. Utelek. Tid: 10-15min, upp till 50 deltagare. Syfte: Helig ande kom till lärjungarna och de gick ut i världen för att sprida guds ord. Och paulus ville fånga alla kristna. Den blev en kamp!

Pantgömme

 • En deltagare är ”pantare”. De andra deltagarna gömmer sig under tiden pantaren räknar till en given siffra. När hen räknat färdigt är det dags att leta efter deltagarna och när hen ser någon springer hen till en innanbestämd plats håller på den, och skriker 1,2,3, pant ”Personens namn”. Den som blir först pantad kommer bli pantare nästa omgång. Under tiden pantaren letar efter deltagarna kan man springa fram och hålla på den bestämda platsen och ropa 1,2,3 panta mig själv. Eller om den är sist 1,2,3 panta rös och då börjar omgången om med samma pantare. Utelek. Tid: ca 10-15 min, upp till 50 deltagare. Syfte: Paulus förföljde Kristna i början innan han själv blev en av de viktigaste kristna. Så alla fick gömma sig för honom.

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Apg 9:1-9, 10-22 Saul blir Paulus
  Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen 2 och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som hörde till Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. 3 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. 4 Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: »Saul, Saul, varför förföljer du mig?« 5 Han frågade: »Vem är du, herre?« – »Jag är Jesus, den som du förföljer. 6 Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra.« 7 Hans reskamrater stod förstummade; de hörde rösten men såg ingen. 8 Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. 9 Under tre dagar var han blind, och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: »Ananias!« Han svarade: »Ja, herre.« 11 Herren sade: »Gå genast till Raka gatan, och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, 12 och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han skall se igen.« – 13 »Herre«, svarade Ananias, »jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. 14 Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.« 15 Men Herren sade till honom: »Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han skall föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk, 16 och jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull.« 17 Ananias gav sig i väg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade: »Saul, min broder! Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du skall få tillbaka din syn och fyllas av helig ande.«  18 Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon, och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, 19 och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus 20 och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. 21 Alla som hörde honom häpnade och sade: »Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna?« 22 Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias.
 • Joh 8:12 Jag är världens ljus
  Sedan talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.«
 • 1 Kor 12:1-11 Andens gåvor
  I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni skall ha kunskap. 2 Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med, bort till de stumma avgudarna. 3 Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: »Förbannelse över Jesus«, och att ingen kan säga: »Jesus är herre«, om han inte är fylld av den heliga anden. 4 Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. 5 Tjänsterna är olika, men Herren densamme. 6 Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. 7 Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. 8 Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. 9 En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, 10 en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. 11 Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.
 • Apg 2:1-12 Ingen visste vad de skulle tro
  I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: »Vad betyder detta?« 
 • Mark 1:9-11 Jesu dop
  Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. 10 När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde.«
 • Apg 7:54-60 Stefanos stenas
  54 När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. 55 Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, 56 och han sade: »Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.« 57 Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång 58 och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul.  59 Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: »Herre Jesus, ta emot min ande.« 60 Han föll på knä och ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.« Med de orden dog han.