Gravskötsel

En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig förvaltningen att mot en kostnad utföra skötseln.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan församlingen och gravrättsinnehavaren. Församlingen sköter de allmänna ytorna, beskär träd och buskar, rensar ogräs, klipper gräs mm. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick, till exempel ansa plantering och ta bort vissna blommor. Det går också att teckna ett gravskötselavtal. Då tar kyrkogårdspersonalen hand om gravens skötsel.

Information om gravskötselavtal, Särö pastorat
Avtalen kan tecknas årsvis alternativt som avräkningsavtal. För normalgrav, med max 0,5 m2 planteringsyta, kostar det f n (2021) /år:
Urngrav: 980 kr  
Kistgrav: 1 150 kr 
Större planteringsyta: 1 360 kr
Vattningsavtal 16 v: 550 kr (endast vattning under veckorna 20-36) 

Gravskötselavtal
Pastoratet åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, innefattande följande:
Vårstädning, lövräfsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplats och beskärning av växter. Plantering sker vår och sommar med för årstiden lämpliga blommande plantor vilka vattnas och ansas. Inför Alla Helgons dag smyckas graven med en vinterkrans. Pastoratet utför skötseln fackmässigt och tar med tillbörlig omsorg till vara gravrättsinnehavarens intresse och samråder med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.
Ettårsavtalen faktureras 1 gång/år i förskott.
För avräkningsavtalen bestämmer innehavaren själv hur mycket kapital man vill avsätta till skötsel. Pastoratet garanterar sedan skötsel motsvarande minst 60 % av den beräkningsgrundande tiden.

Exempel:
Innehavaren vill sätta av 16 600 kr och har en urngrav; 16 600/980 kr = 16 år x 60 % = 10 år. 
Summan 15 000 kr skulle alltså i detta fall innebära en skötsel av graven i minst 9 år.
Vill innehavaren vara garanterad skötsel för ett bestämt antal år exempelvis 10, räknas istället summan fram med formeln: 980 kr x 10 år x 1,7 = 16 660 kr kr.
Observera att i båda exemplen är det i minst 10 år graven kommer att skötas. Det kan bli längre beroende på kostnadsutvecklingen.
Avtal med avräkningskonto kan tecknas för minst 3 år max 25 år (så länge det finns gravrätt).

För frågor och tecknande av avtal, kontakta vår begravningsadministratör Carin Andersson.