Lyktans fritidshem

Lyktans fritidshem är ett fritids som drivs i kristen regi. Vi erbjuder plats i en lugn miljö med en barngrupp på 24 barn.

Lyktan är ett fritidshem i Vallda som drivs av Särö Pastorat med barn från förskoleklass till åk 3. Varje dag hämtar vi barnen på Toråsskolan och promenerar till fritids.

Vi prioriterar leken, utforskar naturen och vår miljö, arbetar skapande och mycket mer. Vi formar vår verksamhet efter varje barns unika förutsättningar.

Vi bedriver fritidshemsverksamhet på kristen grund. För oss är det viktigt att barn och föräldrar känner gemenskap och delaktighet i Svenska Kyrkan. Vi arbetar utifrån kristen tro och tradition. Vi deltar i församlingens gudstjänster och aktiviteter (på frivillig basis).

Verksamheten följer Skollag och Läroplan (Lgr22).

Vi arbetar utifrån våra ledord som är; Värdegrund, Lärande genom lek och Delaktighet.

VÄRDEGRUND

Tillsammans har vi, barn – pedagoger – vårdnadshavare, arbetat fram våra värdegrundsord; Empati – Respekt – Trygghet – Glädje.

Detta är vår gemensamma värdegrund som vi bygger vår verksamhet och gemenskap på.

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (s.5):

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

LÄRANDE GENOM LEK

I leken utvecklas:

Kunskap – Fantasi – Relationer – Samarbete – Kommunikation – Rörelseförmåga – Koncentration – Uthållighet – Identitet – Självkänsla – Självförtroende – Intressen

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (s.25):

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

DELAKTIGHET 

Alla barn ska känna tillhörighet och gemenskap. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår verksamhet och barnen ska ha ett reellt inflytande. Vi har fritidsråd och föräldraråd.

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (s.25):

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.

Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

Länk till Läroplan: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr22-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet

Lyktans fritidshem ligger vid Vallda församlingshem ca 500 meter från Toråsskolan.

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
Psaltaren 119:105

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
Matteus 7:12 

Lyktans fritidshem
Tel: 0760-02 31 55
vallda.lyktan@svenskakyrkan.se

Jonatan Lampa
Förskollärare 
jonatan.lampa@svenskakyrkan.se

Anna Redig 
Barnskötare 
anna.redig@svenskakyrkan.se

Linda Carlsson
Fritidspedagog
linda.e.carlsson@svenskakyrkan.se

Ann-Kristin Janelöv Eriksson
Rektor
Tel: 031-788 73 31
ann-kristin.janelov-eriksson@svenskakyrkan.se

Lyktans fritids och pedagogerna Jonatan, Anna och Linda (på bilden som Kapten Långstrump, Prussiluskan och Karlsson).

Här kan du ansöka om plats för ditt barn på Lyktans fritidshem!

Anvisningar till ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via formuläret ovan.

Omsorgsbehov: Ditt barn har rätt att vara på fritids under tiden du arbetar eller studerar, plus restiden. Är du arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har du inte rätt till fritidsplats. Undantag kan göras för barn som har eget behov av fritidshemsplats, kontakta då Lyktans fritidshem.
   Här skriver ni barnets omsorgsbehov i timmar/vecka. Räknat från och med skoldagens slut (kl 12:40)-hämtningstid på fritidshemmet.
   Vid behov av morgonomsorg söks det på skolans fritidshem/Kungsbacka kommun.

Övriga upplysningar: Här kan du till exempel skriva om ditt barn har annat modersmål eller någon allergi, behöver speciellt stöd mm. Om ni söker morgonomsorg hos kommunen kan ni ange den informationen här.

Ansökningar: Ansökningar till Lyktans Fritidshem tas emot 1 år innan barnet ska börja skolan och löpande för de barn som redan går i skolan. Vi tillämpar syskonförtur. 
Bekräftelse på ansökan skickas till Målsman 1.

Frågor: Kontakta oss om du har frågor på tel: 0760-02 31 55 ellervallda.lyktan@svenskakyrkan.se

GDPR: Vi behandlar era personuppgifter i enlighet med GDPR: Enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde ikraft 25 maj 2018, behövs ditt aktiva samtycke till att vi sparar dessa personuppgifter i vårt köregister. Detta hanteras endast lokalt av oss och vi lämnar inte uppgifterna vidare så länge ditt barn ej erhållit plats. Uppgifterna behövs för vår handläggning såsom administration, statistik samt erbjudande/beslut om plats. Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker du till att dina uppgifter får behandlas enligt ovan. Du har enligt lag rätt att när som helst begära att samtliga eller delar av uppgifterna tas bort. Uppgifterna raderas när barnet inte längre kvarstår i kön. ”Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.”

Information om hur Särö pastorats pedagogiska enhet behandlar dina personuppgifter.