Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation där ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år har möjlighet att påverka med sin röst. Gällande mandatperiod är 2022-2025.

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden som exempelvis budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor, val av kyrkoråd, riktlinjer och mål för verksamheten. Församlingsbor är välkomna till kyrkofullmäktiges sammanträden, som är offentliga och öppna för alla. 
 
Kyrkoråd 
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom. Kyrkorådet har ett ungdomsutskott. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på pastorsexpeditionen.

Klicka här för att se vilka som är förtroendevalda i Särö pastorat (pdf) >> 

Förtroendevalda i Särö pastorat 2022

Församlingsråd
Ett församlingsråd att utses i respektive distrikt, Vallda, Släp och Kullavik. Församlingsrådets uppgift är ta ansvar för gudstjänstlivet och den lokala verksamheten, att kreativt utveckla det som sker i församlingen och komma med konkreta förslag för framtiden. Arbetsgrupper kommer att kunna knytas till församlingsråden där man kan engagera sig i de specifika frågor man är intresserad av. Församlingsrådet fungerar som motor i det församlingsutvecklande arbetet. Ansvarig komminister i respektive distrikt kommer att finnas med i församlingsrådet på delegation från kyrkoherde. Allt syftar till att skapa så stort engagemang som möjligt i varje kyrka.

Så styrs Svenska kyrkan
Verksamheten på nationell nivå bedrivs i det registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan. Högsta beslutande organ är kyrkomötet och ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare.
Läs mer >>