Förskolan Prästkragen

Förskolan består av en avdelning med sexton barn och är belägen i Släps församlingshem bredvid Släps kyrka. Vi tar emot barn i ålder 1-5 år.

Här finns en stor lekplats samt mysiga lokaler. Här finns också en egen trädgård avsedd bara för förskolebarnen.

Maten lagas i egen regi. Vi använder närproducerade och ekologiska råvaror så långt det är möjligt.

Vi följer skollagens läroplan för förskolan (Lpfö18). 
 
Förskolan är en enskild förskola och har egen kö. Taxan är samma som för de kommunala förskolorna med lagenlig maxtaxa.

Omsorgsavgiften faktureras 12 månader/år och betalas till oss.

Barn i ålder 3-5 år har rätt till allmän förskola om 15 timmar/vecka under läsåret. Denna är avgiftsfri. Behöver man fler timmar betalar man avgift. För vidare information om taxan, se kommunens hemsida: www.kungsbacka.se

Vision 
Våra ledord är: GLÄDJE - TRYGGHET - LÄRANDE

GLÄDJE - Att varje barn får känna att det möts av stor glädje över att just det finns till och att man duger som man är. 
TRYGGHET - Att varje barn kan känna tillit och trygghet i att bli tagen på allvar och blir sedd för den man är. 
LÄRANDE - Att varje barn med varsamhet lotsas framåt i sin lärandeprocess utifrån var man befinner sig i sin utveckling.

Arbetslaget består av legitimerade förskollärare och barnskötare med utbildning och lång erfarenhet av yrket.

I skollagen skiljer man på begreppen undervisning och utbildning. 
Undervisning är målstyrda processer under ledning av pedagoger.

I vår förskola står det för att det ständigt pågår en lärandeprocess där varje barn ges verktyg för ett lustfyllt lärande med stöd av medforskande pedagoger. Verktygen skapas av barn och vuxna i samspel. I varje temaarbete/projekt ingår naturligt områdena språk, matematik, teknik och naturvetenskap där plats ges för skapande, rörelse, musik, socialt samspel och kommunikation, etc. Verksamheten genomsyras dagligen av dessa delar i samlingar, vardagssituationer, gruppstärkande lekar mm. Vi arbetar i helgrupp, smågrupper samt i dialog.

Vad gäller begreppet utbildning så ingår det som inte ingår i begreppet “undervisning”. Det kan t.ex. vara självständighetsträning av färdigheter vid gemensamma måltider, påklädning, hygien, m.m. Här finns också de konfessionella inslag som ryms inom lagen: Besök i kyrkan, bibelberättelser, medverkan av vår präst, firande av de kristna högtiderna etc.

Förskolans arbete sker i ett löpande samarbete med barnets vårdnadshavare. Tillsammans verkar vi för varje barns bästa.

Ansökan
Ansökan om plats görs via formuläret nedan.

Vid frågor, kontakta Ann-Kristin Janelöv Eriksson, rektor för pastoratets pedagogiska enhet. Tel: 031-788 73 31, ann-kristin.janelov-eriksson@svenskakyrkan.se

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021

 

Här kan du ansöka om plats för ditt barn på Förskolan Prästkragen!

Anvisningar till ansökan 

Vi tar endast emot ansökningar via formuläret ovan.

Omsorgsbehov: Ditt barn har rätt att vara på förskolan under tiden du arbetar eller studerar plus restiden. Är du arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har du rätt till omsorgstid om 15 timmar/vecka. Undantag kan göras för barn som har eget behov.

Avgift uttages enligt gällande maxtaxa. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn i Sverige rätt till avgiftsfri allmän förskola om 15 timmar/vecka, undantaget lov. Finns behov av omsorg fler timmar/vecka eller även under loven uttages avgift.

Kösystem: Ansökan kan göras från den dag barnet är fött oavsett önskat startdatum. Plats kan erbjudas från ett års ålder. Erbjudande om plats sker i turordning efter anmälningsdatum.

Om plats ej kan erbjudas det datum som önskats får barnet behålla sin plats i kön. Detta gäller även vid eventuell placering på någon annan förskola under tiden.

Bekräftelse på ansökan samt erbjudande om plats skickas via mail till de adresser som lämnats vid ansökan.

Frågor: Kontakta rektor om du har frågor på tel: 0760-023131 eller epost: ann-kristin.janelov-eriksson@svenskakyrkan.se

GDPR: Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR: Enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde ikraft 25 maj 2018, behövs ditt aktiva samtycke till att vi sparar dessa personuppgifter i vårt köregister. Detta hanteras endast lokalt av oss och vi lämnar inte uppgifterna vidare så länge ditt barn ej erhållit plats. Uppgifterna behövs för vår handläggning såsom administration, statistik samt erbjudande/beslut om plats. Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker du till att dina uppgifter får behandlas enligt ovan. Du har enligt lag rätt att när som helst begära att samtliga eller delar av uppgifterna tas bort. Uppgifterna raderas när barnet inte längre kvarstår i kön. ”Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.”

Information om hur Särö pastorats pedagogiska enhet behandlar dina personuppgifter.