Förskolan Prästkragen

Vi tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Max antal barn i gruppen är 16 barn. Förskolan är belägen i Släps församlingshem bredvid Släps kyrka. Här finns en stor lekplats samt mysiga lokaler. Maten lagas i egen regi.

I augusti 2012 startade vår efterfrågade heltidsförskola. Vi tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Max antal barn i gruppen är 16 barn.

Förskolan är belägen i Släps församlingshem bredvid Släps kyrka. Här finns en stor lekplats samt mysiga lokaler. Maten lagas i egen regi. Vi följer skollagens läroplan för förskolan Lpfö98/10.

Telefon: 0300-32 35 95
Mobiltelefon: 0760-02 31 95
E-post
 
Förskolan är en enskild förskola och har egen kö. Som av kommunen godkänd förskola gäller att vi erhåller kommunala bidrag samt att föräldrarnas avgift betalas direkt till oss. Taxan är samma som för de kommunala förskolorna. Vi tillämpar lagenlig maxtaxa. Barn i ålder 3-5 år har rätt till allmän förskola om 15 timmar/vecka under läsåret. Denna är avgiftsfri. Behöver man fler timmar reduceras avgiften. För vidare information om taxan, se kommunens hemsida: www.kungsbacka.se

Ansökan
Ansökan om plats görs till förskolechef Ann-Kristin Janelöv Eriksson
Tel: 031-788 73 31, e-post

Vision
Våra ledord är: GLÄDJE - TRYGGHET - LÄRANDE

GLÄDJE - Att varje barn får känna att det möts av stor glädje över att just han/hon finns till och att man duger som man är.
TRYGGHET - Att varje barn kan känna tillit och trygghet i att veta att han/hon blir tagen på allvar och blir sedd för den han/hon är.
LÄRANDE - Att varje barn med varsamhet lotsas framåt i sin lärandeprocess utifrån var han/hon befinner sig i sin utveckling.

“Barn är inte i behov av uppfostran, de behöver empatisk vägledning.
Vi kan se på barnen som att de kom från en annan planet.
De är obekanta med den här världen och behöver därför vägledning.”

Jesper Juul

I nya skollagen skiljer man på begreppen undervisning och utbildning.
Undervisning i vår förskola står för att det ständigt pågår en lärandeprocess där varje barn ges verktyg för ett lustfyllt lärande med stöd av medforskande pedagoger. Verktygen skapas av barn och vuxna i samspel. I varje temaarbete/projekt ingår naturligt språk, matematik, teknik, naturvetenskap, social träning, etc. Verksamheten genomsyras dagligen av dessa delar i samlingar, vardagssituationer, gruppstärkande lekar mm. Vi arbetar i helgrupp, smågrupper samt i dialog.

Vad gäller utbildning så ingår det som inte ingår i begreppet “undervisning”. Det kan t.ex. vara självständighetsträning av färdigheter vid gemensamma måltider, påklädning, hygien, m.m. Här finns också de konfessionella inslag som ryms inom lagen: Besök i kyrkan, bibelberättelser, medverkan av vår präst, firande av de kristna högtiderna etc.

Förskolans arbete sker i ett löpande samarbete med föräldrarna. Tillsammans verkar vi för varje barns bästa.