Foto: Madelene Perpåls

Gravrätt/gravrättsinnehavare

Om godkännande av gravrättsinnehavare, skötsel och provtryckning av gravstenar

Gravrätt

Enligt begravningslagen har alla som är folkbokförda i Sverige rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år på den ort där man var folkbokförd vid sin död.
När 25-årsperioden är slut kan upplåtelsen av gravplatsen förnyas mot en avgift om gravplatsen är välvårdad. Gravrättstiden kan även förlängas i samband med ny gravsättning i äldre grav sker. Då förlängs gravrättstiden utan avgift med 25 år från gravsättningssåret.

När de anhöriga till en avliden har valt gravplats, skall de tillsammans utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen, dvs en gravrättsinnehavare.

En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Dödsboet efter den avlidne måste utse vem eller vilka som skall vara gravrättsinnehavare inom sex månader efter dödsfallet. Samtliga dödsbodelägare skall godkänna gravrättsinnehavaren. Dödsboet är även skyldigt att anmäla om ingen vill vara innehavare av gravrätten.

Överlåtelse av gravrätt

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en gravrättsinnehavare. Om gravrättsinnehavaren inte har möjlighet att längre sköta om graven, så kan han eller hon överlåta gravrätten till någon annan person. I sådana fall måste kontakt tas med begravningsverksamheten. Om gravrättsinnehavaren avlider, måste gravrätten överlåtas till annan person eller återlämnas till begravningsverksamheten.

Om gravrätten återlämnas till begravningsverksamheten, så innebär det att de övertar ansvaret för graven och bestämmer hur den ska skötas om.

Gravrättsinnevararen

Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen. Med ansvaret följer både rättigheter och skyldigheter.

Gravrättsinnehavarens rättigheter

 • Får bestämma om vem som ska gravsättas i gravplatsen
 • Får bestämma om utformningen av gravanordningen inom gällande reglemente
 • Får bestämma om gravplatsens utsmyckning inom gällande reglemente
 • Får förnya gravrätten och återlämna gravplatsen till upplåtaren
 • Har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick
 • Får göra anmälan om förnyelse och anmäla ny gravrättsinnehavare. Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.
  Gravrättsinnehavaren ska i första hand vara en fysisk person.

Gravrättsinnehavarens skyldigheter

 • Gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Att ständigt hålla graven i ordnat och värdigt skick innebär att man behöver besöka graven regelbundet. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas och återtas av begravningsverksamheten.
 • Följa gravanordningens regler om gravplatsens utseende.
 • Förnya gravrätten före gravrättstidens utgång om man önskar förnya gravrätten.
 • Anmäla eventuell ny gravrättsinnehavare. Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli gravrättsinnehavare är gravrätten förbehållen den avlidna i 25 år efter gravsättningen (förbehållsgravplats). Under den tiden står kyrkogårdsförvaltningen som ägare.

Vanvårdade gravar

Om du som gravrättsinnehavare inte sköter om din gravvård, så får du ett brev från kyrkogådsförvsltningen med information om att graven är misskött och att du måste ställa ordning kraven i vårdat skick. Om denna uppmaning ignoreras kommer ytterligare en påminnelse. Har ingen förändring skett inom ett år har kyrkogårdsförvaltningen rätt att ta bort graven.

Liggande gravsten på kyrkogård.

Gravstenar läggs ned av säkerhetsskäl

Omsorgen om säkerheten för besökare på kyrkogården liksom kyrkogårdsarbetarnas arbetsmiljö är av största vikt.