Dataskyddsförordningen GDPR

Så här skyddar vi dina personuppgifter som medlem

JUST NU PÅGÅR EN OMFATTANDE ANPASSNING TILL DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN. 

Anpassningen handlar om att inventera och anpassa de tekniska systemen samt se över och justera arbetssätt och rutiner i pastoratet.

Svenska kyrkan och GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) blev svensk lag den 25:e maj 2018. Den nya lagen innebär att vi människor får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register. Organisationer som inte efterlever den nya förordningen riskerar höga vitesbelopp.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Dessutom klassas religiös tillhörighet juridiskt sett som en känslig uppgift.

Både av lagliga och etiska skäl är det med andra ord viktigt att Svenska kyrkan anpassar sig till GDPR. Förändringen innebär att Svenska kyrkan kan följa med i den digitala utvecklingen och samtidigt minska riskerna för människors personliga integritet.

Kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sett i flera hundra år och anpassningen är ett sätt att fortsätta göra det även i framtiden.

medlemmar

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer.

När du begär utträde ur Svenska kyrkan kommer dina uppgifter att raderas ur våra system men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Deltagare i verksamheten
Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i 
samband med anmälningar till församlingens verksamhet, månadsblad, m.m., sparas bara så länge verksamheten pågår eller tills du återkallar ditt samtycke. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

bilder  gdpr

Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, i videoproduktioner eller facebook-sida utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. 

Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta pastorsexpeditionen.

kontakt

Kontakta pastorsexpeditionen för mer information 026-25 30 53.

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till Datainspektionen