Foto: Stefan Lindberg

Sandhults kyrka

Sandhults kyrka ligger vid väg 180 mellan Borås-Alingsås på ungefär samma plats som den tidigare medeltidskyrkan. Från den gamla kyrkan finns bevarade tre små märkliga och värdefulla glasmålningar. Dessa finns sedan 1953 åter i kyrkan, efter att tidigare varit i enskild ägo. Målningarna har troligen skänkts till kyrkan av Erik Drakenberg, som var ägare till Hällered, och hans släktingar. Man finner på ett par ställen årtalet 1654, vilket med säkerhet är tillkomståret.

Gemensam kyrka, Sandhult - Hedared
I början av 1800-talet var de gamla kyrkorna i såväl Sandhult som Hedared bristfälliga, och det talades om att bygga en ny gemensam kyrka. I Hedared hölls endast tre gudstjänster per år och hedaredsborna hade stolrum i Sandhults kyrka. Så beslöt man bygga gemensamt och efter hand slog man samman Sandhults kyrkokassa och Hedareds Kapellkassa. Men skuldsättningen var betydande när den nya kyrkan i Sandhult var färdig 1842 och socknen sökte och fick rättighet att samla in medel genom stambok över hela riket och en kollekt i alla rikets kyrkor.

Sakristian i den gamla kyrkan tjänstgjorde även som Drakenbergska familjens gravkor. I slutet av 1700-talet gjorde lagman Rogberg i Hällered anspråk på koret, men "genom ett sockenstämmobeslut av 1648 upplystes att en Erik Drakenberg, ägare av Källeberg och Hällered, låtit uppmura denna byggnad i avsikt att nyttja den till en grav. Ägaren tillät strax att övre rummet nyttjades till sakristia mot villkor att sockenmännen i Sandhult åtog sig att hålla den allt framgent vid makt, vilket lovades".
Men ett 50-tal år därefter revs sakristian. Vid detta tillfälle fann man under kyrkan i den Kjerrulfska familjegraven en värja samt två likkistplåtar, som överlämnats till Borås museum.

Genom enskilda givare har kyrkan tillförts sex silverljusstakar 1975, komponerade och smidda av silversmeden Tore Kullander, Borås, som även tillverkat de två silvervaserna.
1974 tillkom en ny orgel utförd av orgelbyggare Nils Hammarberg, Göteborg.

Vapensköld i Sakristian
På väggen i sakristian hänger en gammal vapensköld från sätesgården Hällered. Den har troligen tillhört överlöjtnant Kjerrulf von Wolffen som ägde säteriet på 1700-talet. Det var denne som 1783 fick privilegier för Wolfunfors manufakturverk, för länge sedan nedlagt.
I tvärgången i långskeppet står en s. k. brudbänk - förmodligen den ursprungliga. Det är få kyrkor i Sjuhäradsbygden som nu har kvar detta förr så vanliga inventarium. Den här brudbänken eller brudstolen hade svängbart ryggstöd. Vid kyrkvigsel i vissa bygder lär det förr ha varit vanligt, att brudparet före vigseln suttit vända åt ett håll och efter vigseln åt motsatt håll.
Det sägs att kyrkans golvur är tillverkat vid Polhems urfabrik vid stjärnsund på 1700-talet. Man lägger även märke till en ljuskrona närmast läktaren, som skänktes till kyrkan 1698. Den renoverades i samband med den omfattande restaureringen av kyrkan 1952.