Miljöarbete

Svenska kyrkan har jobbat med hållbar utveckling i många år och en del av arbetet är att hjälpa församlingarna runt om i landet att miljödiplomeras. Syftet med diplomeringen är att församlingarna själva skall gå igenom hur man påverkar miljön med valen man gör och se vad man kan förändra för att bidra till en hållbar utveckling i så väl praktiskt arbete och förvaltning som gudstjänster och gruppverksamheter. Församlingarna sätter sina egna delmål och ser till att personal och förtroendevalda får utbildning i miljöarbete. 

Sandhults pastorat kommer den 11 oktober 2015 att bli miljödiplomerade fas 2. 

Miljöarbetet är något som berör alla; förtroendevalda, personal, ideella och alla andra församlingsbor. Våra övergripande mål är

1. Kyrkans liv och verksamhet
Att vårt engagemang för hållbar utveckling skall genomsyra vårt arbete med gudstjänst, diakoni, undervisning och mission

Vilket bland annat innebär:

Att vi under året har några gudstjänster med miljö- eller rättvisetema
Att vi inför ekologiskt nattvardsvin
Att vi blir en diplomerad Kyrka för Fairtrade.

2. Förvaltning och ekonomi
Vi vill förvalta den skog vi äger på ett hållbart sätt och att skogen kan användas för att lära våra barn och unga mer om skapelsen

Vilket bland annat innebär:

Att vi följer den skogsbruksplan som är upprättad för skogsfastighet Råryd 1:1 och under söker om den kan användas som Skolskog av Bredaredskolan.

3. Kyrkans byggnader
Vi vill minska vår energiförbrukning ännu mer än vad vi redan har gjort. Vi vill att vi vid renovering, reparationer och underhåll av våra byggnader tar största möjliga miljöhänsyn.

Vilket bland annat innebär:

Att vi undersöker möjligheten att hålla grundvärmen i Sandhult och Bredareds kyrka med hjälp av luft/luft värmepump.

Att vi byter ut gamla elradiatorer mot nya mer effektiva.

Att vi byter till ledlampor (där det är möjligt)

Att vi installera ytterligare elmätare för att mäta och följa upp.

4. Kyrkogårdar och markanläggningar
Vi vill hålla en fräsch uppdaterad maskinpark. Vi vill övergå till eldrivna trimmers häcksaxar m.m.

Vi vill använda gödning på våra grönytor som orsakar minsta möjliga miljöpåverkan

Vilket bland annat innebär:

Att maskiner byts ut fortlöpande när de är 5-6 år gamla.

Att vi testar befintliga trimmers och häcksaxar som finns på marknaden.

Att vi förbättra kompostmöjligheterna.

Att vi undersöker vad det finns för alternativ till den gödning vi köper in nu och om det är möjligt köpa in ett miljövänligare alternativ.

5. Varor och tjänster - inköp

Att vi tänker miljö när vi handlar, oavsett om det är till söndagens kyrkkaffe, till pastorsexpeditionen eller något till våra kyrkogårdar

Vilket bland annat innebär:

Följande varuslag skall alltid vara Fairtrade-märkta: kaffe, te, fotbollar, bananer samt kakao

Följande varor skall alltid vara kravmärkta: mjöl, mjölk, ägg, smör

Att vi skall undvika att köpa livsmedel med palmolja i då det finns en likvärdig produkt utan palmolja.
Att vi gör gemensamma inköp för alla församlingshemmen där det är möjligt.
Att vi köper miljömärkta kuvert 

6. Transporter och kommunikation
Vi vill minska vår miljöpåverkan och att Sandhults pastorat skall vara ett gott föredöme när det gäller att minska transporter i bilar.

Vilket bland annat innebär:

Att en resepolicy upprättats
Att personalen fått lära sig mer om sparsam körning

7. Övrig verksamhet – kemikalier och avfall
Att vi bidrar så lite som möjligt till sopberget. Minska användning av rengöringsmedel och kemikalier

Vilket bland annat innebär:

Att vi skall sträva efter att sopsortering skall ske i alla våra församlingshem
Att vi inte skall ha några gamla kemikalier som vi inte använder stående i våra lokaler.
Att använda ultrarent vatten så långt det är möjligt (fönstertvätt, fasadtvätt m.m.)